Náš tím

Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC od marca 2017

dominika_17-originalJe absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor psychológia. S dobrovoľníctvom začala počas štúdia ako animátorka voľnočasových aktivít pre deti a tútorka rómskych detí v OZ Žabky. Po skončení štúdia pracovala ako koordinátorka projektov a lektorka projektového manažmentu, mäkkých zručností a manažmentu dobrovoľníctva. V roku 2011 spoluzakladala DC Košického kraja, v ktorom okrem obdobia materskej dovolenky aktívne pôsobila do roku 2016. Počas materskej dovolenky ako dobrovoľníčka viedla neformálnu skupinu mladých ľudí z obce Torysa venujúcu sa komunitným aktivitám. Svoje skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva uplatňuje aj ako akreditorka organizácií zapájajúcich sa do programu Európskej dobrovoľníckej služby a posudzovateľka štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi.

 

Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC a členka Rady PDC od r. 2008

profil_foto_haj_2016-originalAbsolventka PU, študijný odbor pedagogika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte, ktoré ukončila v roku 2009. V roku 1996 ukončila City Univerzity Bratislava, odbor životné prostredie. Počas svoje profesionálnej činnosti sa venovala: osvete a výchove v environmentálnej oblasti, neformálnemu vzdelávaniu v oblasti projektového manažmentu a dobrovoľníctvu.   Svoju profesnú kariéru ukončila v 2012 z neziskovej organizácie SAIA, n.o., kde  pôsobila od roku 1997.  Dobrovoľnícku činnosť naštartovala v roku 1987  a  stala sa členkou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Svoju angažovanosť prejavila aj ako členka a spoluzakladateľa viacerých MNO, poradných orgánov, či komisií a ako hovorkyňa Krajského grémia Prešovského kraja. Ako zakladajúca členka PDC sa stala jeho prvou predsedníčkou (2008) a od roku 2013 zastávala túto funkciu opakovane do roku 2017, kedy abdikovala z rodinných dôvodov.

 

PhDr. Marta Hanečáová, PhD, členka Rady PDC od roku 2008

hanefoto-originalRiaditeľka Centra voľného času v Starej Ľubovni, ktorá sa profesionálne venuje práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Je lektorkou, projektovou manažérkou so skúsenosťou na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže viesť a  sieťovať vieceré skupiny ľudí z dôrazom na skupinu mladých ľudí. Realizovala lokálne i medzinárodné projekty, pôsobila ako medzinárodná školiteľka EDS, pričom CVČ je prijímajúcou i vysielajúcou organizáciou pre Európsku dobrovoľnícku službu.   V PDC zodpovedá za prenos inovácií pri práci s mládežou a  medzinárodnú spoluprácu. 

 

 

Mária Kurtová, členka Rady PDC od roku 2012

kurtova-originalJe absolventkou SOŠ ekonomickej v Prešove a zakladajúcou členkou a zároveň predseníčkou občianského združenia Venuše so sídlom v Prešove. OZ Venuše sa venuje osvete a pomoci ženám s ongologickým ochorením, aby sa ženy s onkologickým ochorením vrátili do života a možno aj do práce. Ako platná členky Rady PDC má na zreteli sociálnu oblasť a poradestvo v tejto oblasti.

 

 

 

 

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD, je členkou Rady PDC od roku 2014

iva2-originalAbsolventka magisterského štúdia v odbore sociálna práca a doktorandského štúdia v odbore pravoslávna teológia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.  Počas celého doktorandského štúdia pôsobila aj ako dobrovoľníčka PDC a predsedníčka občianskeho združenia Angelos. Následne sa stala členkou Rady a členkou projektového tímu PDC, školiteľkou a riešiteľka kurzu „Tvorba a manažment projektov“. Do roku 2017 zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky v PDC, kde od marca 2018 participuje ako členka Rady. Pracovala v DORKA, n.o. Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach. Od roku 2017 pôsobí v pedagogickom tíme na Súkromnom internáte v Prešove.  

 

 

MVDr. Anna Suchá, členka Rady PDC od r. 2016

ankasucha-originalAktuálne riaditeľka Centra sociálnych služieb „ Slnečný dom“ v Prešove. Svoju angažovanosť v dobrovoľníctve prejavuje hlavne pri deťoch, mládeži a dospelých   s mentálnym a kombinovaným postihnutím, pri deťoch zo sociálne znevýhodneného     prostredia. V tíme pôsobí ako odborný radce pre podmienky plnohodnotného začlenenia ľudí s postihom do spoločnosti a vytvárania prostredia, v ktorom dokážu naplniť svoje potreby a túžby.

 

 

 

Mgr. Nicole Fuchsová, členka Rady PDC od marca 2018

nicel_2018-originalVyštudovala andragogiku, odbor Sociálna práca na FF Prešovskej univerzite. Od roku 2000 pracuje v mimovládnom neziskovom sektore. Od r. 2006 vykonávala externe konzultačnú a asistenčnú činnosť pre prijímateľov finančnej podpory na projekty zo zdrojov Európskej únie z rôzneho sektora. V poslednom čase sa venuje téme rodovej rovnosti, podpore ženám v krízových situáciách.  Pôsobila v OZ Prešovské občianske fórum, v Záujmovom združení žien Mymamy.

 

 

 

Ruženka Berežná, revízorka PDC od roku 2014.

Predsfotoberezna-originaledníčka Klubu podnikavých žien, ktorý bol založený v auguste 2006 v ktorom sa aktivizuje 23 žien. V začiatok išlo o svojpomocnú skupinu, ale ženy už nepomáhajú len sebe, ale aktivity zamerali na pomoc iným napr týraným ženám, deťom sa autizmom. KPŽ reaguje na konktérny podnety svojho okolia (zbierkou šatstva, burza nápadov) a povbudzuje ženy k ďalšéiemu osobnostnému rastu.