O nás

Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ (PDC – OZ) je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja.

Hlavné ciele dobrovoľníckeho centra

 • Podporiť aktívnu účasť občanov, hlavne mladých ľudí, na skvalitnení života v regióne.
 • Vytvárať príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov na regionálnej úrovni.
 • Posilňovať status dobrovoľníka na regionálnej i národnej úrovni.
 • Zlepšiť dostupnosť informácií o sociálnych službách v ich najširšom chápaní.
 • Realizovať aktivity v oblasti vzdelávania, zdravého životného štýlu, charity a sociálnej pomoci, kultúry, ale aj v oblasti životného prostredia.
 • Podporiť rozvoj obrovoľníctva vo všetkých jeho podobách, tak doma, ako aj v zahraničí.

 Čo robíme

 • Vyhľadávame ľudí v každom veku a motivujem ich k dobrovoľníctvu. Zaškoľujeme nových dobrovoľníkov a spájame ich s organizáciou, ktorá ich potrebuje. Rešpektujúc výber dobrovoľníka.
 • Komunikujeme s dobrovoľníkmi, usmerňujem ich a radíme im v ich možnostiach, právach, povinnostiach a etických zásadách.
 • Oceňujeme dobrovoľníkov a organizácie na regionálnej úrovni.
 • Pracujeme s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov prijímajú a poskytujeme im tréningy, konzultácie. Mame záujem na odbornom raste organizácií a úspešnom uplatnení dobrovoľníkov z rôznych cieľových skupín.
 • Vytvárame podmienky pre nábor dobrovoľníkov, pre nové dobrovoľnícke príležitosti a medializáciu dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.  

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum splnilo právne podmienky k registrácií a registrácia prebehla v roku 2008 forme občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Aktívna činnosť sa vyvíjala od prelomu rokov 2004/2005, pričom myšlienka zastrešovať dobrovoľnícke aktivity v meste sa zrodila na pôde SAIA Prešov, n.o. z dôvodu organizačných zmien v nej.

V súčasnej dobe je PDC členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií od roku 2011.