O nás

Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ (PDC – OZ) je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja.

Hlavné ciele dobrovoľníckeho centra

 • Podporiť aktívnu účasť občanov, hlavne mladých ľudí, na skvalitnení života v regióne.
 • Vytvárať príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov na regionálnej úrovni.
 • Posilňovať status dobrovoľníka na regionálnej i národnej úrovni.
 • Zlepšiť dostupnosť informácií o sociálnych službách v ich najširšom chápaní.
 • Realizovať aktivity v oblasti vzdelávania, zdravého životného štýlu, charity a sociálnej pomoci, kultúry, ale aj v oblasti životného prostredia.
 • Podporiť rozvoj obrovoľníctva vo všetkých jeho podobách, tak doma, ako aj v zahraničí.

 Čo robíme

 • Prepájame dobrovoľníka s organizáciou. Vyhľadávame ľudí v každom veku a motivujem ich k dobrovoľníctvu. Zaškoľujeme nových dobrovoľníkov.  Vedieme databázu dobrovoľníkov. Komunikujeme s dobrovoľníkmi, usmerňujem ich a radíme im v ich možnostiach, právach, povinnostiach a etických zásadách.
 • Sieťujeme organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú - podporujeme ich, zaškoľujeme, konzultujeme. Mame záujem na odbornom raste organizácií a úspešnom uplatnení dobrovoľníkov z rôznych cieľových skupín.
 • Oceňujeme dobrovoľníkov a organizácie na regionálnej úrovni.
 • Propagujeme dobrovoľníctvo, posilňujeme záujem o túto činnosť ako cestu neformálneho vzdelávania.

DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ NA SLOVENSKU:

 1. BANSKÁ BYSTRICA – Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
 2. BRATISLAVA – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 3. KOŠICE – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 4. NITRA –  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 5. PREŠOV – Prešovské dobrovoľnícke centrum
 6. TRENČÍN – Dobrovoľnícke centrum Trenčín
 7. TRNAVA – Trnavské dobrovoľnícke centrum
 8. ŽILINA – Žilinské dobrovoľnícke centrum

Prešovské dobrovoľnícke centrum splnilo právne podmienky k registrácií a registrácia prebehla v roku 2008 forme občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Aktívna činnosť sa vyvíjala od prelomu rokov 2004/2005, pričom myšlienka zastrešovať dobrovoľnícke aktivity v meste sa zrodila na pôde SAIA Prešov, n.o. z dôvodu organizačných zmien v nej.

V súčasnej dobe je PDC členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií od roku 2011.