Čo nové v projekte Yalta

Čo nové v projekte Yalta

Aktivizácia mládeže so zrakovým postihnutím a zvýšenie miery ich zapájania sa do je cieľom projektu, ktorý od septembra 2015 realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci so Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých študentov a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii. Projekt sa realizuje v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Prešove.

Prešovské dobrovoľnícke centrum bolo prizvané k spolupráci pri nábore dobrovoľníkov bez znevýhodnenia a zaškoľovaní účastníkov projektu v Prešove metódami neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia. Po intenzívnych stretnutiach mladých účastníkov projektu v roku 2016 sa 14. júna 2017 konala nadnárodné projektové stretnutie v Slovinsku, v mestečku Maribor blízko rakúskych hraníc.

Stretnutia sa zúčastnili okrem slovinských partnerov aj zástupkyne Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Bratislavy, vedúca Krajského strediska UNSS v Prešove a zástupkyňa Prešovského dobrovoľníckeho centra. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajší priebeh projektu, identifikovať jeho prínosy a pomenovať ťažkosti, ktorým je potrebné sa pri plánovaní nadväzujúcich projektov vyhnúť. Veľká časť programu bola venovaná pripomienkovaniu a úpravám manuálov pre pracovníkov s mládežou a mladých lídrov k práci so zrakovo postihnutou mládežou, ktoré sú jedným z výstupov projektu.

Počas stretnutia bol tiež diskutovaný program záverečnej konferencie, ktorá bude otvorená všetkým záujemcom o tému práce so zrakovo postihnutou mládežou. Na nej budú 80tim plánovaným účastníkom predstavené spomínané manuály, ktoré budú k dispozícii v anglickej aj slovenskej verzii. Konferencia sa bude konať 24. novembra 2017 popoludní v Bratislave a pozvánku s programom nájdete v predstihu na našej stránke.