Čo z toho budem mať?

Čo z toho budem mať?

Túto otázku si pred prvou dobrovoľníckou skúsenosťou môžu klásť viacerí. Odpovede na ňu nemôžu vyplývať z priamej skúsenosti, vychádzajú tak len z domnienok alebo názorov iných. Kto sa však rozhodne hľadať konkrétne odpovede sám, na základe vlastného zážitku, môže byť prekvapený :)

Povzbudiť k prvému kroku a hľadaniu vlastných odpovedí sme boli aj mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú toho času evidovaní na úrade práce v Prešove a hľadajú pre seba vhodnú pracovnú príležitosť. Stretnutie sa konalo vďaka aktívnemu záujmu zamestancov UPSVaR Prešov o poskytnutie čo najväčšieho množstva užitočných informácií u nich evidovaným mladým ľuďom, čo im môže pomôcť nájsť si zamestnanie v čo najkratšom čase.

Mladým uchádzačom o zamestnanie sme predstavili činnosť Prešovského dobrovoľníckeho centra, hovorili sme s nimi o dobrovoľníctve a ich doterajšej skúsenosti s dobrovoľníctvom. Predstavili sme im úspešné príbehy ľudí, ktorí vďaka nezištnej angažovanosti získali zručnosti či kontakty, ktoré im pomohli úspešne rozbehnúť kariéru.

Skúsenosti ukazujú, že dobrovoľníctvo naozaj je cestou učenia sa takým zručnostiam či získavaniu takých skúsenosti, ktoré sú prenosné do bežného aj pracovného života. Príbehy dobrovoľníkov, ktorí po skončení školy našli uplatnenie priamo v organizácii, v ktorej počas štúdia dobrovoľníčili nie sú vôbec zriedkavé.

Pred rokmi sme spolupracovali s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na vytváraní nástroja, ktorý by zručnosti získané dobrovoľníctvom overil. Dnes nástroj D-zručnosti pre zamestnanie predstavujeme tým, ktorým môže byť nápomocný pri identifikácii rozvoja osobnosti cez dobrovoľnícku skúsenosť.

Veríme, že s mnohými z účastníkov augustového stretnutia na úrade práce sa už čoskoro uvidíme v praxi. či už profesnej alebo dobrovoľníckej.

Aktivita bola súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.