DOBROVOĹNÍCTVO a KORONAVÍRUS

DOBROVOĹNÍCTVO a KORONAVÍRUS

Prežívame novú situáciu, ktorá je pre nás všetkých ťažká. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií preto pripravila niekoľko odporúčaní a zásad, ktoré by mali byť v tomto čase dodržiavané pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do dobrovoľníckych aktivít. Majú pomôcť chrániť ľudí, ktorým sa poskytuje pomoc, ako aj samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky: 

  1. Najdôležitejším opatrením, ktoré môžu jednotlivci prijať, je sociálna vzdialenosť a izolácia. Ak sa chcete dobrovoľne zapojiť, najdôležitejšou vecou je byť zodpovedný voči sebe a ostatným, byť zdravý, neohrozený a chrániť rizikové skupiny (ľudia nad 65 rokov, pacienti s chronickými a onkologickými ochoreniami, ľudia s kardiovaskulárnymi a respiračnými problémami).
  1. Všetky činnosti by sa mali vykonávať v súlade s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR

Aktualizované informačné letáky o tom, ako sa správať pri cestovaní a prevencii, sú dostupné na stiahnutie na tomto odkaze, ďalšie nájdete priamo na stiahnutie na konci článku,  v prílohe.

  1. Každý, kto organizuje dobrovoľnícke činnosti, či už vo formálnej alebo neformálnej podobe, by si mal byť vedomý zodpovednosti za bezpečnosť všetkých zúčastnených, dobrovoľníkov aj príjemcov. Organizátor je povinný informovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ako aj príjemcov pomoci, o možných rizikách.
  2. Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť jednotlivca, rozhodnutie, ktoré každý robí sám za seba a ktoré samo o sebe môže výrazne prispieť ku kvalite ľudských spojení a nášho sociálneho kapitálu. Podľa zákona o dobrovoľníctve môžu všetky dospelé osoby samostatne rozhodnúť o dobrovoľnom zapojení sa. Osoby vo veku od 15 do 18 rokov potrebujú písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. 
  3. Dúfame, že miestne samosprávy nájdu spôsob, ako zriadiť organizované asistenčné a podporné služby v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré budú zodpovedne zapájať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a znižovať riziká.
  4. Za týchto okolností je najlepšou formou solidarity pomoc známym a blízkym ľuďom, rodine a susedom. Veľkou pomocou pre starších ľudí či rizikové skupiny môže byť už aktívny záujem - či sú v poriadku a majú všetkého dostatok, prípadne im ponúknuť pomoc s nákupom základných potravín alebo liekov, čím sa na verejnosti nebudú vystavovať riziku nákazy.
  5. V časoch obmedzeného sociálneho kontaktu buďte v kontakte so svojimi blízkymi prostredníctvom telefónov či sociálnych sietí a poskytnite im sociálnu podporu konverzáciou s využitím moderných spôsobov komunikácie.
  6. Okrem podpory obstarávania životných potrieb je dôležité poskytovať psychologickú podporu spoluobčanom
  7. Ak sa chcete zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, kontaktuje dobrovoľnícke centrá alebo organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu vo Vašom okolí. Pri každom zapojení sa snažte znižovať riziká. Viac informácií aj s kontaktmi na jednotlivé krajské centrá nájdete na stránke www.dobrovolnictvo.com.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií: http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/novinky/novinky/261-dobrovolnictvo-v-case-koronavirusu-rady-a-odporucania