Konferencia o mládeži

Konferencia o mládeži

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravuje v dňoch 18. – 19. marca 2014 v spolupráci s MŠVVaŠ SR v Bratislave Konferenciu o mládeži. Cieľom konferencie bude predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2014, ktorá popisuje, v akej situácii sa nachádzajú mladí ľudia na Slovensku vo viacerých oblastiach ich života a aké sú v nich aktuálne výzvy.

Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách

   Experti Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV hodnotili a analyzovali implementáciu participatívnych procesov v rámci štyroch pilotných projektov dialógu o verejnej politike realizovaných v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike:
  

  • Dialóg o Zákone o sociálnych službách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  • Dialóg o Zákone na ochranu prírody (Ministerstvo životného prostredia SR)
  • Dialóg o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
  • Dialóg o Zákone o účasti verejnosti na legislatívnom procese (Ministerstvo spravodlivosti SR).  

  
Zároveň formulovali odporúčania pre hlavných aktérov verejnej správy za účelom optimalizácie implementácie participatívnych procesov v budúcnosti, resp. pravidlá zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík.
  
Celú analýzu a jej závery si môžete prečítať na stránke:

http://www.tretisektor.gov.sk/data/files/4508_evaluacia4dialogov_uvsksav_smanualom11nov.pd