Krajské srdce na dlani 2018

Krajské srdce na dlani 2018

Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra je vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít. Tradíciu oceňovania sme začali v roku 2001 a pokračujeme v nej aj v roku 2018.
„Krajské Srdce na dlani 2018“ je tradíciou, ktorá štartuje svoj 17. ročník. Počas tohto obdobia sme ocenili 104 jednotlivcov a kolektívov, ale aj 8 organizácií - toto ocenenie sa udeľuje od roku 2014.

V roku 2018 sa krajské ocenenie udeľuje v týchto kategóriách:
• dobrovoľník/jednotlivec, ktorý viac ako 6 mesiacov bol zapojený do rôznych činností spoločenského života. Radíme tu aj jednorazový alebo výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca.
• skupina (kolektív), ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a angažuje sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či inej oblasti. Skupina spolu vytvára hodnoty, či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť.
• organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre osobnostné napredovanie dobrovoľníkov, ale aj koordinátora dobrovoľníkov.
•firma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja.

V každej kategórii sa zohľadňuje oblasť pôsobenia dobrovoľníka, skupiny i organizácie.
a) Vzdelávanie a osvetová činnosť
b) Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova
c) Sociálna pomoc a zdravotnícke služby
d) Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo
e) Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť
f) Jednorazový, výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca - dieťaťa aj dospelej osoby.

Nominácie možno podávať v 2 formách:
a) písomne – vyplnením a zaslaním nominačného hárku + 1 fotografie z činnosti nominovaného, prostredníctvom Slovenskej pošty – platí dátum pečiatky pošty.
b) elektronicky – emailom – vyplnením a zaslaním nominačného hárku (tu vyžadujeme sken podpisov) vrátane fotografie z činnosti nominovaného.

Nominácie je možné posielať elektronicky na pdcoz11@gmail.com alebo na adresu sídla PDC:
Prešovské dobrovoľnícke centrum, Čapajevova 9, 080 01 Prešov;
Termín: do 15. novembra 2018
Ocenenie sa udeľuje 1x ročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorým je 5. december. Tento sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a organizácií určilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1985. Našou snahou je upozorniť aj na Medzinárodný deň koordinátorov dobrovoľníkov, ktorý si pripomíname 5-ho novembra.

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte a nominačnom hárku v prílohe.

Krajské srdce na dlani 2018 sa koná pod záštitou predsedu PSK PaedDr. M. Majerského, PhD.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.