NOMINUJTE VAŚICH DOBROVOĹNÍKOV

NOMINUJTE VAŚICH DOBROVOĹNÍKOV

Myslíme na ľudí, ktorí pomáhajú iným bez nároku na honorár a sme presvedčení, že minimálne raz v roku je potrebné  im poďakovať. Môžete tak urobiť aj verejne, ak svojho dobrovoľníka/čku, či celú skupinu navrhnete na morálne ocenenie  Krajské  srdce na dlani 2017. Nominácie prijímame aj na ocenenie organizácie, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje dlhodobo a dokáže ich motivovať k pravidelenejšej činnosti.

Nominovať môžete elektronicky, alebo poštou do termínu 15. november 2017 (platí pečiatka z pošty). Podmienky nominácie nájdete v priloženom Štatúte KSnD  pre rok 2017. Pomôckou vám bude aj nominačný hárok, ktorý rovnako nájdete v prílohe a to zvlášť pre organizácie a jednotlivcov  V každej kategórii je ocenenie udelené len jednému kandidátovi v rámci oblasti pôsobenia a treba ju jasne vyznačiť. Oblasť záujmu je špecifikovaná takto:

a)    Vzdelávanie a osvetová činnosť

b)    Ochrana životného prostredia a environmentálna oblasť

c)    Sociálna pomoc a zdravotnícke služby

d)    Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo

e)    Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 12. 12. 2017 v Prešove, kde nám príjemné chvíle obohatia zaujímaví hostia.  Všetci nominovaní aj nominujúci budú na podujatí srdečne vítaní.