Porovnanie politík v EÚ

Porovnanie politík v EÚ

S cieľom podporiť spoluprácu európskych štátov v oblasti práce s mládežou na základe aktuálnych
údajov a faktov vznikla online encyklopédia Youth Wiki https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/youthwiki.

Poskytuje informácie o národných politikách jednotlivých krajín zameraných na mladých ľudí. Pokrýva 8 oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, participáciu, dobrovoľníctvo,kreativitu a kultúru, sociálnu inklúziu a mládež a svet.
Má slúžiť Európskej komisii a členským štátom pri tvorbe politík, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí,
ale aj dôležitým aktérom práce s mládežou na národných úrovniach. Platforma obsahuje informácie
a aktuálne údaje týkajúce sa mladých ľudí z 33 krajín.
V týchto dňoch sa stránka rozširuje o časť „Comparative Overviews“, interaktívne mapy, ktoré
v jednotlivých krajinách názorne ukazujú stav vybraných kritérií týkajúcich sa mládežníckych politík
a života mládeže. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/comparative-overviews
Mapa umožňuje vizuálne porovnať rozdiely medzi krajinami a rýchlo získať prehľad o (ne)existencii
základných politík v jednotlivých oblastiach. Kliknutím na názov krajiny v mape získate detailné
informácie o jej programoch či stratégiách, ktoré má na národnej úrovni zavedené.
Postupne sa bude stránka dopĺňať o mapy z ďalších vybraných oblastí tak, aby údaje na nej slúžili
subjektom vytvárajúcim infraštruktúru pre kvalitnú prácu s mládežou na európskej aj národných úrovniach.