Oceňovanie dobrovoľníkov

Oceňovanie dobrovoľníkov

pripravujeme aj v roku 2015, preto vám ponúkame Štatút oceňovania, ktorý schválila Rada PDC dňa 10.06.2015. Nájdete tam podmienky oceňovania i kategórie. Termín doručenia návrhov je poztrebné doručiť do 15. novembra 2015. Pomôckou je aj nominačný hárok, ktorého súčasťou je aj fotografia nominovaného z jeho činnosti.