Posledná tohtoročná supervízia

Posledná tohtoročná supervízia

Pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi a chcú si overiť svoje postupy alebo hľadajú inšpiráciu ako svoju prácu s dobrovoľníkmi zefektívniť sme pripravili supervízne stretnutia s certifikovanou supervízorkou.

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, zvyšovanie profesionality pri riadení dobrovoľníkov – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Koordinátori dobrovoľníkov si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Supervízia bude zároveň poskytovať podporu a návod ako prekonávať prekážky a v organizácii budovať dobré vzťahy a atmosféru.

Najbližšie (posledné tohoročné) supervízne stretnutie sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 12:45. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Nie je podmienkou absolvovať všetky.

Cena: skupinové stretnutia budú pre účastníkov/účastníčky z radov členov PDC bezplatné (pre jedného zástupcu z členskej organizácie), pre nečlenov PDC je cena stanovená 5€/stretnutie

Počet účastníkov: min. 4, max. 8

Miesto: Čapajevova 9, Prešov

Prihlasovanie: na mail dobrovolnictvopo@ gmail.com zašlite svoje meno a názov organizácie, v ktorej pôsobíte. Uprednostnení budú členovia PDC, u ostatných prihlásených rozhoduje poradie prihlásenia.

 

Profil supervízora/ supervízorky:

Mgr. Beáta Horváthová - riaditeľka Psychosociálneho centra  v Košiciach

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta v Prešove
   - odbor: výchova a vzdelávanie dospelých, špecializácia sociálna práca
   - rok ukončenia: 1994

Kurzy a certifikáty:
Centrum vzdelávania MPSVaR SR a ESF:
   - Vzdelávanie manažérov rezortu PSVaR SR k budovaniu efektívnych tímov (2005)
   - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov - Supervízia v pomáhajúcich profesiách (2009)
   - Spoločnosť pre podporu sociálnej práce - Odborná príprava pre mediátora (2011)

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.