Prešov poskytuje dotácie

Prešov poskytuje dotácie

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne v roku 2017 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:      

  1. šport                                                                                                                   
  2. kultúra,
  3. sociálna oblasť,                                 

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch  najneskôr do 31. marca 2017 (vrátane).

Vlani takto bolo podporených 125 subjektov celkovou sumou 214 000 eur, z ktorých bolo 180 000 eur vyčlenených pre 79 žiadateľov z oblasti športu, 20 000 eur pre 18 žiadateľov z oblasti kultúry a 14 000 eur pre 28 subjektov zo sociálnej oblasti.  Podrobný prehľad žiadostí o dotácie sú zverejnené na www.egov.presov.sk.

Formuláre žiadostí sú prístupné na:

Zdroj:   http://www.presov.sk/oznamy/presov-financne-podpori-tri oblasti/mid/313763/md0/1/md1/2017/.html