Supervízia pre koordinátorov dobrovoľníkov

Supervízia pre koordinátorov dobrovoľníkov

V záujme podporovať prácu koordinátorov dobrovoľníkov a pomáhať skvalitňovať manažment dobrovoľníctva v organizáciách sme pripravili ďalšie skupinové supervízne stretnutie pre tých, ktorí sa v organizáciách venujú riadeniu dobrovoľníkov.

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi a chcú si overiť svoje postupy alebo hľadajú inšpiráciu ako svoju prácu s dobrovoľníkmi zefektívniť.

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, zvyšovanie profesionality pri riadení dobrovoľníkov – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Koordinátori dobrovoľníkov si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Supervízia bude zároveň poskytovať podporu a návod ako prekonávať prekážky a v organizácii budovať dobré vzťahy a atmosféru.

Najbližšie supervízne stretnutie sa uskutoční dňa 08.11.2018 (štvrtok) o 13:30 v priestoroch PDC. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok.

Cena:   skupinové stretnutia budú pre účastníkov/účastníčky – členov PDC bezplatné, pre nečlenov PDC je cena stanovená 5€/stretnutie

Počet účastníkov:min. 4, max. 8

Prihlasovanie: na mail dobrovolnictvopo@gmail.com zašlite svoje meno a názov organizácie, v ktorej pôsobíte do 06.11.2018 (utorok).

Profil supervízora/ supervízorky:

Mgr. Beáta Horváthová - riaditeľka Psychosociálneho centra  v Košiciach

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta v Prešove
   - odbor: výchova a vzdelávanie dospelých, špecializácia sociálna práca
   - rok ukončenia: 1994

Kurzy a certifikáty:
Centrum vzdelávania MPSVaR SR a ESF:
- Vzdelávanie manažérov rezortu PSVaR SR k budovaniu efektívnych tímov (2005)
- Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Supervízia v pomáhajúcich profesiách (2009)
- Spoločnosť pre podporu sociálnej práce - Odborná príprava pre mediátora (2011)

Aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.