Už to nie je tajomstvo.

Už to nie je tajomstvo.

V Prešove sme oceňovali výnimočných ľudí a udeľovali ocenenie Krajské srdce na dlani 2019 na slávnostnom stretnutí dňa 10.12.2019. Z došlých 27 nominácií splnilo 25 požadované podmienky. Hodnotiaca komisia (HK) vybrala osem tých, ktorých sme zapísali  do kroniky Krajského srdca na dlani.  HK pracovala v zložení:

Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka, RTVS Regina Východ, organizačná zložka Košice - predsedníčka HK;       PhDr. Jana Pitková z Prešova, štatutárka o.z. Kolobeh života – podpredsedníčka HK; Bc. Juliana Hajduková zo Sabinova, podpredsedníčka  PDC – o.z. – koordinátorka HK;  Ing. Jozef Jarina, Správca Komunitnej nadácie Bardejov;  Bc. Eva Kažimírová, Úsmev ako dar pobočka Prešov;  Mgr. Dagmar Verešpejová z  Prešova, Rada mládeže Prešovského kraja; Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., koordinátorka v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Záštitu nad oceňovaním „Krajské srdce na dlani 2019“  prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.   Ich záštitu vnímame ako vyjadrenie uznania pre všetkých dobrovoľníkov a zároveň ako podporu aktivitám, ktoré Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. realizuje. Mgr. Martin Giertl osobne odovzdal mimoriadne ocenenie pre GKCH Prešov a ako splnomocnenec vlády SR im za dlhoročnú a nenahraditeľnú činnosť úprimne poďakoval. Pána predsedu PSK zastupoval Ing. Pavel Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny PSK.

OCENENÍ V KATEGÓRIÍ JEDNOTLIVCI   :

TOP DOBROVOĽNÍČKA  

Eulália Štefanová je matkou dvoch dcér, babičkou, manželkou a dlhoročnou dobrovoľníčkou. Sama sa neustále vzdelávala a pomáhala iným učiť sa. Aj po presťahovaní sa z Humenného do Starej Ľubovne sa venovala ekologickej výchove detí a mládeže. Organizovala verejné akcie ku Dňu Zeme, k Svetovému dňu životného prostredia (ŽP), čistenie studničiek, výsadbu stromčekov, robila prednášky v obciach a mestách kraja na rôzne témy. Je zakladajúcou členov OZ Pčola, ktoré vedie od roku 1994 až po dnes. Bola členkou komisie pre ŽP pri Rade Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na rok 2009. Do roku 2019 bola platnou členkou tímu CVČ v Starej Ľubovni, pokiaľ jej vážna choroba nezabránila v roku 2019 v činnosti pokračovať.  Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť jej ocenenie za dlhoročnú,obetavú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy.

TOP DOBROVOĽNÍK 

Martin Martaus, starosta obce Henrichovce. Je príjemným prekvapením, že sám pán starosta je aj dobrovoľníkom a nielen riadiacim pracovníkom.  Jeho dobrovoľníctvo spočíva v systematickej pomoci pre rodinu Márie Imrichovej. Minimálne 1x týždenne sa venuje jej deťom - Márii a Dávidovi. Berie ich na prechádzky, výlety a čiastočne tak supluje otca, ktorý je v ZpS. Rovnako sprevádza deti na návštevu za otcom. Rodine zabezpečuje palivové drevo, nákupy, ale aj nákladnejšie vecí vďaka sponzorom. Jeho dohľad nad rodinou trvá už 5 rokov, čo umocňuje v rodine istotu, že sa deti nedostanú do ústavnej starostlivosti.   Hodnotiaca komisia mu udeľuje ocenenie za sociálnu pomoc.

MIMORIADNE OCENENIE JEDNOTLIVCOV

Za celoživotnú prácu v oblasti sociálnej pomoci a zdravotníckych služiebzískava ocenenie Mgr. Jozef Čičvák zo Sabinova.

Tento výnimočný človek je 55 rokov aktívnym členom Slovenského Červeného kríža, z toho 30 rokov pracuje ako dobrovoľník na pozícii predsedu Územnej rady, územného spolku v Prešove a predseda Miestneho spolku SČK v Sabinove. Za jeho pôsobnosti sa vystriedalo viac ako 5 riaditeľov a nespočetne veľa členov územnej a kontrolnej rady v spolku, ale nikto nikdy nepochyboval o ňom, ako o človeku, a predsedovi na pravom mieste.

Za jednorazový a výnimočný čin solidarityzískava mimoriadne ocenenieaj pani Mária Šárossyová z Veľkého Šariša.  

Pani Mária založila Denné centrum Svetielko v Prešove, ktoré poskytuje služby deťom s kombinovaným zdravotným postihnutím, pričom sama má dve takto „ ináč obdarené“ detičky. Okrem doterajších aktivít bola v tomto roku iniciátorkou rekonštrukcie bytu pre ženu s dvoma deťmi s autizmom. Žena, ktorá mala srdcový infarkt a zároveň mozgovú príhodu by bez pomoci druhých neprežila a v pôvodnom byte by sa nedokázala pohybovať. Preto pani Mária zmobilizovala všetkých - a všetko sa zmenilo. V krátkom čase prešiel byt rekonštrukciou, ktorú zabezpečila organizačne aj finančne. Momentálne žije spomínaná žena v bezbariérovom byte, jej deti sú zatiaľ v ústavnej starostlivosti, ale navštevuje ich podľa svojich zdravotných možností. 

Plaketu, kvet a drobný darček im odovzda Ing. Pavel Slaninka, vedúci odboru sociálnych veci a rodiny PSK.

KATEGÓRIA KOORDINÁTOR

PRE ROK 2019 je to 

Mgr. Ondrej Sabolčík zo Šarišských Bohdanoviec pôsobí ako učiteľ na Gymnáziu Konštantínová 2 v Prešove.  V roku 2011 založil spolu so študentmi GK2 Turistický klub Horné gymko. Cieľom klubu  je viesť mládež k prírode, objavovať jej krásy, ale aj pomáhať tam, kde je to potrebné. V roku 2017 sa klub zapojil do stavby migračných zábran pre obojživelníky pri vodnej nádrži Sigord. Vďaka Ondrejovmu nadšeniu, optimizmu a správnej motivácii sa do záchrany obojživelníkov zapojili aj ďalší dobrovoľníci vo veku od 3 do 70 rokov. V roku 2019 ich bolo viac ako 50. Počas troch sezón bolo prenesených viac ako 17 000 obojživelníkov. Od školského roku 2017/2018 je Ondrej zapojený do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) a plní funkciu vedúceho miestneho centra. Projekt DofE posilňuje motiváciu k  dobrovoľníctvu, čo je výborný nástroj na zvyšovanie kvality prípravy mladých ľudí na budúce povolanie.

Ocenenie priznala Hodnotiaca komisia  koordinátorovi za viacročnú, pestrú a užitočnú činnosť v oblasti ochrany ŽP a environmentálnej výchovy mladých ľudí.

KATEGÓRIA SKUPINA

OCENENIE SI PREVZALA DVOJICA:

Natália Potomová a Martin Konár sú aktívni dobrovoľníci v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Pred viac ako rokom sa zapojila nemocnica do dobrovoľníckeho projektu Krajší deň a otvorila brány dobrovoľníkom z mesta i okolia. Natália a Martin patria k úplne prvým dobrovoľníkom nemocnice. Od spustenia projektu až dodnes prichádzajú raz týždenne na dve až tri hodiny k pacientom na detskom, geriatrickom alebo doliečovacom oddelení. Títo mladí ľudia sa postarali o nevšedné Vianoce v nemocnici, keď priniesli pacientom i zamestnancom čaro a atmosféru sviatkov v podobe Betlehemského svetla. Presne 24. decembra minulého roka obaja dobrovoľníci vymenili pohodlie domova za dobrovoľníčenie. So svetlom rozdávali radosť, úsmev a nádej v dobro. Hodnotiaca komisia im priznala ocenenie za sociálnu pomoc a zdravotnícke služby.

KATEGÓRIÁ  ORGANIZÁCIA

 Klub vojenskej histórie Beskydy, Humenné.  Cieľom OZ je  propagovať regionálne dejiny so zameraním najmä na vojenskú históriu. Jeho členovia sa venujú výskumu udalostí 1. svetovej vojny, publikovaniu týchto poznatkov, ako aj obnove vojnových cintorínov na severovýchode Slovenska. Obnovili cintoríny v Hostoviciach, Výrave, Svetliciach, Mikulášovej a  Zbojnom. Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope, ktorý je  najväčší na Slovensku, (je tam pochovaných 8 662 vojakov),  pracovali  10 rokov. Tento cintorín bol po zrekonštruovaní v roku 2019  vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Činnosť OZ zahŕňa výnimočné aktivity, do ktorých sa zapojili domáci, ale aj zahraniční dobrovoľníci.Hodnotiaca komisia priznala tomuto klubu ocenenie v oblasti kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok.


MIMORIADNE OCENENIE ORGANIZÁCIE

Gréckokatolícka charita Prešov má svoje sociálne centrá v Prešove, v Humennom a vo Svidníku. Ako jediná v Prešovskom kraji pomáha viacerým náročným cieľovým skupinám. Hodnotiacu komisiu zaujal najmä fakt, že v roku 2019 získala organizácia najvyšší stupeň kvality riadenia dobrovoľníkov a rovnako aj skutočnosť, že malo jej vedenie odvahu vytvoriť pozíciu koordinátora dobrovoľníkov, čo pozitívne ovplyvňuje nábor a prácu dobrovoľníkov. Táto skutočnosť umocňuje šírenie dobrovoľníctva aj mimo mesta Prešov.  

Hodnotiaca komisia udeľuje tejto organizácii mimoriadne ocenenie za výrazne sociálne cítenie, sociálnu pomoc a prístup k rozvoju dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

Za vládu SR poďakoval GKCH Prešov pán Mgr. Martin Gietl, splnomocnenec vlády SR.

Svojim spevom otvorila podujatie pani Vierka Horňáková zo svojim hudobným doprovodom a potešili prítomných aj v ďalších vstupoch. Potešiť prítomných prišla aj detská folklórna skupina Šarišské šinitire, ktorú vedie PhDr. Gitka Pinčáková. Podujatím nás sprevádzala Mgr. art. Valérie Furješová.

Fotografom bol Peter Bašala, ĎAKUJEME.

Rovnako naše poďakovanie patrí partnerom a podporovateľom : Platforme DCaO; Mestu Prešov; Prešovskému samosprávnemu kraju; Úradu splnomocnenca vlády SR pre ROS; Iuvente, Slovenskému inštitútu mládeže a hlavne MŠVVaŠ SR.

Podujatie bolo realizované v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládete.