Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2016

Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2016

Opäť chceme oceniť úžasných ľudí, ktorí sa podieľajú ako dobrovoľníci na množstve skvelých projektov. Môžeme tak urobiť len ak dostaneme  nomináciu – písomnú informáciu s konkrétnym popisom činnosti, ktoré vykonal dobrovoľník, alebo skupina dobrovoľníkov. V posledných rokoch oceňujeme aj organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pravidelne pracujú. Podmienky nominácie sú v Štatúte KSnD 2016, ktorý nájdete spolu s nominačnými hárkami (pre jednotlivcov/skupinu + organizáciu) v prílohe. Novinkou sú kategórie, ktoré charakterizujú oblasť v ktorej dobrovoľníci pracujú.  Ide o tieto oblasti:    a) vzdelávanie a osvetová činnosť;  b) ochrana životného prostredia a environmentálna oblasť;  c) sociálna pomoc a zdravotnícke služby; kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo;  e) komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť;  f) jednorázovy, výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca.

Nominácie je potrebné zaslať do 15. novembra 2016 najlepšie e-mailom na adresu: info@dobrovolnictvopo.sk, ale v tomto prípade je dôležité skenovať podpísaný nominačný hárok + aktuálny záber z činnosti dobrovoľníka.  Ak využijete poštu, list posielajte aj s fotkou na detašované pracovisko PDC:  Bc. Juliana Hajduková, Cirbusvej 38 – 08301 Sabinov