Worshop pre mladé dámy

Worshop pre mladé dámy

Cieľom worshopu bolo zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri ich príprave na spoločenský život s cieľom venovať sa hlavne dievčatám, budúcim mamičkám. Cieľovú skupinu tvorili dievčatá z nedostatkom príležitostí ( z KC a Domova na pol ceste) v počte 12 a k nim sa pridali pracovníčky pracujúce s touto mládežou(7). Worshop sa uskutočnil dňa 1. marca 2018 (štvrtok) od 13.00 hod. – do 16.00 hod. v klubovni Puzzle v Prešove za účasti 19 prítomných.

Program bol koncipovaný tak, aby boli rešpektované požiadavky cieľovej skupiny, ale aby sme im poskytli aj niečo viac ako si samé vedeli predstaviť. Tri lektorky im priblížili svoje pôsobenie, ale aj témy, ktorým sa dlhodobo venujú.

A) Dobrovoľníctvo – čo znamená pomáhať, ako sa nás to dotýka a kedy.  Blok viedla Bc.  Juliana Hajduková, zastupujúca PDC, ktorá im priblížila úlohu empatie a možnosti zapojenia sa do aktívnej pomoci v meste Prešov.

B) Funkčná rodina – čo je dôležité, aby rodina fungovala;  čo je dôsledok zlyhania rodín; Informovala prítomných vhodným spôsobom Ing. Anna Liesenerová, z odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Prešove.

C) Bontón a vizáž mladých dám – tento blok viedla p. Ruženka Berežná, ktorá zaujímavým spôsobom upozornila dievčatá na pravidlá slušného správania, ktoré dotvárajú krásu žien a pomáhajú kultivovať spoločnosť. Následne pristúpila k ukážke líčenia, ktoré si mohli dievčatá aj navzájom vyskúšať. Šikovné boli odmenené drobnými darčekmi.

Niekoľko fotiek vám priblížia realizáciu, ale aj príjemnú atmosféru akcie.