Členstvo, Partnerstvo a Sponzorstvo

Len vďaka spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ale aj samosprávou, či inými podporovateľmi sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie – rozvoj dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

Snažíme sa prispieť k tomu, aby sme si dokázali vzájomne pomáhať, vytvárať lepšie podmienky pre aktívnych občanov, ale aj vzájomne sa učiť a povzbudzovať. To je jeden z dôvodov, prečo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC - o.z.) je jednou zo zakladajúcich organizáií  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, kde sme členmi od  roku 2011. Viac pozri:   http://www.dobrovolnickecentra.sk/

Ďalšie dobrovoľnícke centrá nájdete v týchto mestách:

 1. BANSKÁ BYSTRICA – Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
 2. BRATISLAVA – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 3. KOŠICE – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 4. NITRA –  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 5. PREŠOV – Prešovské dobrovoľnícke centrum
 6. TRENČÍN – Dobrovoľnícke centrum Trenčín
 7. TRNAVA – Trnavské dobrovoľnícke centrum
 8. ŽILINA – Žilinské dobrovoľnícke centrum

 ZÁKLADNÉ AKTIVITY A FUNKCIE  Dobrovoľníckeho centra :

 • prepája organizácie a dobrovoľníkov, vedie databázu organizácií, dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov – má prehľad o organizáciách v oblasti, kde pôsobí, vie ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú,
 • propaguje dobrovoľníctvo, hľadá a motivuje ľudí pre dobrovoľníctvo v oblasti, kde pôsobí,
 • komunikuje s dobrovoľníkmi a informuje ich o možnostiach dobrovoľníctva – odporúča dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií, informuje nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýta sa na ich očakávania,
 • pracuje s dobrovoľníckymi organizáciami, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov,
 • sieťuje dobrovoľnícke organizácie – podporuje výmenu ich skúseností z práce s dobrovoľníkmi,
 • spolupracuje s firmami – rozvíja firemné dobrovoľníctvo – vysiela dobrovoľníkov z firiem do dobrovoľníckych organizácií, pripravuje firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií,
 • zviditeľňuje spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom spoločenských podujatí zameraných na oceňovanie a motivovanie dobrovoľníkov,
 • buduje medzisektorové partnerstvá medzi dobrovoľníckymi organizáciami, samosprávou a firmami ,

 SME HRDÍ na našich členov, partnerov,  ktorí neúnavne a každodenne vynakladajú snahu zlepšovať život v ľudí vo svojej komunite. Advokácia a vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva je prioritným cieľom PDC - o.z.

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE - stav k 08/2021:

1. Centrum voľného času, Stará Ľubovňa, Farbiarska 35, 064 01; 052 43 229 91; cvc@slnet.skwww.cvc.sk;

2. Gréckokatolícka charita, Prešov, Hlavná 1; 051/ 7723970; gkcharita@gkcharita-po.sk;
http://gkcharita-po.sk/chcem-pomoct/dobrovolnictvom/

3.   Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Prešov, Važecká  3, 080 05; +421 51 7757356; dssvazecka@stonline.sk; http://www.css-slnecnydom-po.sk/wp/

4. OZ SAPIO, Miklušovce 27, 082 44 ; 0905 169 381; ozsapio@gmail.com;  www.oz-sapio.eu

5. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov, Cemjata č. 4; http://www.zpscemjata.sk/

6. Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov Veselá č. 1, 080 01; http://www.zpsnaruc.sk/kontakt.html

7. Gymnázium T. Vansovej, Stará ľubovňa; riaditel@gymtv-sl.vucpo.sk; https://gymntvsl.edupage.org/

8. Základná škola s MŠ, Svinia; zssvinia@atlas.sk; https://zssvinia.edupage.org/

9. Biela voda, n.o., Kežmarok, Biela voda 2, 060 01; 0907 978 810; ssoskk@gmail.com; https://www.ssos-kezmarok.sk/

V prílohe nájdete podrobnejší prehľad o členských organizáciách, rovnako aj prihlášku člena. Radi vás privítame. SPOLU DOKÁŽEME VIAC.

Naši sponzori

Naše aktivity sú podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

logo_min_skolstva-originallogo_iuventa-original

Ďakujeme aj za finančnú podporu od mesta Prešov vo výške 1 240,- € na rok 2021.

logo-presov-original

Vďaka parí aj ďalším partnerom a sponzorom:

 logo-fecupral-original

A samozrejme ďakujeme aj ľuďom, ktorí na nás myslia a posielajú nám pozitívnu energiu.

Ak chcete podporiť dobrú vec, tak nás môžete kontaktovať na dobrovolnictvopo@gmail.com.

ĎAKUJEME