Členstvo a Partnerstvo

Len vďaka spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ale aj samosprávou, či inými podporovateľmi sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie – rozvoj dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

Snažíme sa prispieť k tomu, aby sme si dokázali vzájomne pomáhať, vytvárať lepšie podmienky pre aktívnych občanov, ale aj vzájomne sa učiť a povzbudzovať. To je jeden z dôvodov, prečo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC - o.z.) je jednou zo zakladajúcich organizáií  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, kde sme členmi od  roku 2011. Viac pozri:   http://www.dobrovolnickecentra.sk/

Dobrovoľnícke centrá nájdete ich v týchto mestách:

 1. BANSKÁ BYSTRICA – Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
 2. BRATISLAVA – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 3. KOŠICE – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 4. NITRA –  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 5. PREŠOV – Prešovské dobrovoľnícke centrum
 6. TRENČÍN – Dobrovoľnícke centrum Trenčín
 7. TRNAVA – Trnavské dobrovoľnícke centrum
 8. ŽILINA – Žilinské dobrovoľnícke centrum

 ZÁKLADNÉ AKTIVITY A FUNKCIE  Dobrovoľníckeho centra :

 • prepája organizácie a dobrovoľníkov, vedie databázu organizácií, dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov – má prehľad o organizáciách v oblasti, kde pôsobí, vie ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú,
 • propaguje dobrovoľníctvo, hľadá a motivuje ľudí pre dobrovoľníctvo v oblasti, kde pôsobí,
 • komunikuje s dobrovoľníkmi a informuje ich o možnostiach dobrovoľníctva – odporúča dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií, informuje nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýta sa na ich očakávania,
 • pracuje s dobrovoľníckymi organizáciami, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov,
 • sieťuje dobrovoľnícke organizácie – podporuje výmenu ich skúseností z práce s dobrovoľníkmi,
 • spolupracuje s firmami – rozvíja firemné dobrovoľníctvo – vysiela dobrovoľníkov z firiem do dobrovoľníckych organizácií, pripravuje firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií,
 • zviditeľňuje spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom spoločenských podujatí zameraných na oceňovanie a motivovanie dobrovoľníkov,
 • buduje medzisektorové partnerstvá medzi dobrovoľníckymi organizáciami, samosprávou a firmami ,

 SME HRDÍ na našich členov, partnerov,  ktorí neúnavne a každodenne vynakladajú snahu zlepšovať život v ľudí vo svojej komunite. Advokácia a vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva je prioritným cieľom PDC - o.z.

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE - stav k 04/2019:

1. Centrum voľného času,  Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa; Tel.: 052 43 229 91; e-mail: cvc@slnet.sk,  ; www.cvc.sk;

2. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 1 Prešov; Tel.: 051/ 7723970;  e-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk;
http://gkcharita-po.sk/chcem-pomoct/dobrovolnictvom/

3.   Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove, Važecká  3, 080 05 Prešov; +421 51 7757356; dssvazecka@stonline.sk; http://www.css-slnecnydom-po.sk/wp/

4. Klub podnikavých žien, Reimanova 9, 08001 PrešovTel.: 0903/621443;  ruženkaberezna@gmail.com;

5. OZ Venuše, Požiarnická 17, Prešov;  venuse.po@gmail.com; 051/77 22 326; http://www.venuse-po.sk/?p=kontakt

6. OZ SAPIO 082 44 Miklušovce 27; Tel.: 0905/169381; ozsapio@gmail.com;  web: www.oz-sapio.eu;

7. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata č. 4;  http://www.zpscemjata.sk/www/

8. Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá č. 1, 080 01 Prešov;  http://www.zpsnaruc.sk/kontakt.html

V prílohe nájdete podrobnejší prehľad o členských organizáciách, rovnako aj prihlášku člena. Radi vás privítame. SPOLU DOKÁŽEME VIAC.