Koordinátorom dobrovoľníkov

Národná sústava zamestnaní od decembra 2015 eviduje v katalógu zamestnaní aj pracovnú pozíciu KOORDINÁTOR DOBROVOĽNÍKOV a to vďaka úsiliu ľudí v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií – Platforma DCaO.

Koordinátor dobrovoľníkov koordinuje dobrovoľníkov v mimovládnych, samosprávnych, verejných a cirkevných organizáciách. Plánuje dobrovoľnícky program, uskutočňuje nábor, výber a prípravu dobrovoľníkov. Sprevádza ich, motivuje ich k činnosti a hodnotí ich aktivity a dosiahnuté výsledky. Pripravuje administratívne a legislatívne dokumenty k práci s dobrovoľníkmi.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok a Úplné stredné všeobecné vzdelanie. 

Zdroj:  https://nsp3.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496104

 

Mať koordinátora dobrovoľníkov je zbožné prianie, alebo realita ?

Každá organizácia k tomu pristupuje podľa svojich možností personálnych a finančných. Ak cieľom  organizácia je oslovenie a udržanie dobrovoľníkov a ich efektívne využitie, musí o tejto pozícií uvažovať. Toto personálne zabezpečenie stálym pracovníkom je kľúčom k úspechu. Zároveň si to vyžaduje vytvorenie podmienok (personálnych, priestorových, materiálnych) pre vlastný Dobrovoľnícky program.

 

Dnes už poznáme profil koordinátora dobrovoľníkov, ale vieme ako a kde zvýšiť jeho kvalitu, ak jeho vzdelanie je všeobecného charakteru a má jednoročnú prax ? 

Požiadavky zamestnávateľov na koordinátora sa môžu líšiť, ale určité nároky a všeobecné spôsobilosti požaduje každý zamestnávateľ. Ide napr. o tieto nároky:

-          Organizovanie, plánovanie a hodnotenie práce;  -  Samostatnosť a zároveň schopnosť pracovať v tíme;

-          Kultivovaný slovný prejav a schopnosť vyjednávať;   -  Sociálne a personálne zručnosti

-          Pružnosť v myslení, kreatívnosť; -   IT zručnosti

-          Ekonomická a finančná gramotnosť  

Na doplnenie ďalších odborných vedomosti existuje akreditovaný tréning „manažmentu dobrovoľníkov“ + voliteľné moduly/vzdelávanie v rozsahu 32 hodín, ktorý ponúka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Priebežne tréningy ponúkajú aj jednotlivé Dobrovoľnícke centrá v jednotlivých krajoch Slovenska. Tu nájdeš kontakty : http://www.dobrovolnictvopo.sk/o-dobrovolnictve

 

V ktorých oblastiach koordinátorov dobrovoľníkov nájdeme ? Kto ho usmerňuje, koordinuje ?

Myslím, že zatiaľ je týchto oblastí pomerne málo, ale už máme prvé lastovičky. Ide napr. o cirkevné organizácie napr. Dom Quo Vadis v Bratislave;  Gréckokatolícka charita Prešov. Profesionálnych koordinátorov majú národné nadácie, ale aj   Komunitné nadácie napr. vo Veľkom Šariši, Bardejove.  Spomeniem aj Klub detskej nádeje, ktorý má svojho koordinátora v detskej nemocnici v Prešove. Nemocnice fungujúce v sieti „Svet zdravia“ otvorili dvere dobrovoľníctvu a Dobrovoľníckemu programu v Nemocnici v Humennom, Svidníku, ale aj ďalších mestách Slovenska. Tam všade majú svojho koordinátora, či koordinátorku dobrovoľníkov  a zároveň sociálnu pracovníčku, ako kumulovanú funkciu. Výrazne to pomohlo pri nábore a stabilizovaní dobrovoľníkov.

Koordinátora koordinuje jeho priamy nariadený a toho si určí každá organizácia samostatne. Zároveň PDC - o.z. má záujem o odborný rast koordinátor, preto ponúkame každoročne školenia na posilnenie ich odborného rastu. Pomôckou im môžu byť vzorové materiály, ktoré nájdete v prílohe. 

 

To znamená, že dobrovoľníctvo má byť profesionalizované ?  Kde potom hľadať spontánnosť a radosť z osobného prínosu, ak musím robiť, čo koordinátor naplánuje  ? 

Profesionalizácia sa týka hlavne koordinátorov, nakoľko ich profesionálna stabilita je zárukou kvality.  Dobrovoľnícky program si vyžaduje určitú finančnú istotu napr. na materiál, propagáciu, pomôcky pre dobrovoľníkov a podobne.  

Každý záujemca si však môže vybrať kde chce pomáhať, ako dlho ma možnosť pomáhať a samozrejme má možnosť konzultovať s koordinátorom svoje nápady. Takže skepticky sa na tento trend nedá pozerať.

 

Dobrovoľníctvo a členstvo v tej istej organizácii je možné ?

Táto odpoveď si vyžaduje zaostriť z pohľadu našej legislatívy.  Advokátska kancelária VICOVÁ a ŠUMICHRAST vypracovala pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií nasledovné stanovisko:

Aby sa fyzická osoba ako člen občianskeho združenia mohla považovať za dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku (vo vzťahu k občianskemu združeniu, ktorého je členom alebo členkou), musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú z členského vzťahu. Dobrovoľnícka činnosť sa musí líšiť od členských povinností. 

Príklad: Dobrovoľník je členom (občianskeho združenia) „Zeleninka“. Rozsah jeho práv a povinností určujú stanovy v časti o povinnostiach členov. Dobrovoľník môže pre občianske združenie „Zeleninka“ vykonávať len takú dobrovoľnícku činnosť, ktorá je odlišná od jeho členských povinností (od povinností člena), ktoré mu vyplývajú zo stanov občianskeho združenia „Zeleninka“. Napríklad ak je jeho členskou povinnosťou pravidelne sa zúčastňovať zberu zeleniny na záhrade občianskeho združenia „Zeleninka“, nevykonáva to ako dobrovoľnícku činnosť, ale ako svoju členskú povinnosť.

Ak máte vo vašom občianskom združení členov a členky, ktorí pre vás zároveň vykonávajú dobrovoľnícku činnosť, odporúčame podrobne preštudovať priložený dokument.


Pripravila: Bc. Juliana Hajduková