SRDCE NA DLANI 2020

Oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku sa spája s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. Krajské srdce na dlani (KSnD) malo v tomto roku niekoľko nových prvkov. Po prvýkrát sa uskutočňuje oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Po prvý krát delegovali všetky krajské dobrovoľnícke centrá výnimočných ľudí na oceňovanie na národnej úrovni. Z Prešovského kraja tam postúpili všetci, ktorým bolo udelené mimoriadne ocenenie.

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. (PDC) už po 19-ty krát oslovilo širokú verejnosť s výzvou o pomoc pri hľadaní aktívnych dobrovoľníkov, s cieľom poukázať na nenahraditeľnosť ľudí s dobrým srdcom v spoločnosti. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, avšak nie všetky splnili stanovené podmienky. Do hodnotiaceho procesu bolo zahrnutých 21 nominácií, pričom najviac ich bolo v skupine jednotlivcov.

 Skupinu tohtoročných 11-tich ocenených, ktorá sa ocitne v pomyselnej sieni slávy, medzi 130 úžasnými ľuďmi rozvíjajúcimi Prešovský kraj, ktorí doposiaľ ocenenie získali, vybrala spomedzi nominácií hodnotiaca komisia (HK)  KSnD 2020. V roku 2020 pracovala v nasledovnom zložení:

  •     Juliana Hajduková, predsedníčka  PDC – o.z. aj HK KSnD 2020, Sabinov;
  •    Bc. Eva Kažimírová, zastupuje Úsmev ako dar pobočka Prešov;
  •    PhDr. Jana Pitková, štatutárka o.z. Kolobeh života, Prešov;
  •    Silvia Petija, koordinátorka PDC – o.z. Prešov;
  •    Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka, Rádio Regina Východ, Košice;
  •    Mgr. Dagmar Verešpejová, zástupkyňa  Rady mládeže Prešovského kraja, Prešov;
  •    Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., koordinátorka v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, Svidník.

 Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sa oceňovanie uskutočnilo dňa 9. decembra 2020 v komornom duchu, rozdelené na niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií a bez prítomnosti verejnosti, či médií. 

Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.  Ten spolu s pani primátorkou mesta Prešov, Ing. Andreou Turčanovou, pozdravili prítomných ocenených prostredníctvom video príhovoru.

 „Ľudí s veľkým srdcom si v neľahkej dobe treba vážiť dvojnásobne,“ skonštatovala predsedníčka HK KSnD 2020  Bc. Juliana Hajduková. Ako dodala, mnohí vnímajú dobrovoľníctvo ako obojstranný dar, avšak v skutočnosti má dopad aj na širšiu spoločnosť a vnímanie kvality života. Aj preto sa PDC – o.z. rozhodlo odovzdávať ocenenia osobne, hoci v obmedzenom režime. „Považovali sme za dôležité spojiť ľudí aj keď v malých skupinkách, aby pookriali a mali „päť minút slávy" dodala v úvode predsedníčka PDC – o.z.

„Okrem spoločných záujmov je hudba tým, čo ľudí spájalo odpradávna. Som rada, že dnes nás prepojí vďaka muzikantskému umeniu multiinštrumentalistu Milana Rendoša. Istotne ho niektorí z vás poznajú ako hudobného redaktora Rádia Regina Východ, ako kľúčového člena Muziky Milana Rendoša, či porotcu tretej série súťaže Zem spieva. „ Takto odzneli úvodné slová Mgr. Veroniky Slaninkovej, ktorá uvádzala program oceňovanie aj v roku 2020.

Laureátmi Krajského srdca na dlani 2020 v Prešovskom kraji sú:

Kategória jednotlivci

Mgr. Veronika Boďová, Nová Ľubovňa. Ocenenie získava za širokú škálu dobrovoľníckej činnosti. 20 rokov pôsobí v ZPOZ v Starej Ľubovni. Je aktívnou členkou Klubu slovenských turistov a Klubu seniorov. Zároveň 11 rokov vedie spevácku skupinu seniorov Prameň, ktorú sprevádza na akordeóne.

Iveta Šoltýsová, Jakubovany, okr. Sabinov. Je vedúcou oblastného centra eRka Sabinov, ktorá zodpovedá za pravidelnú činnosť s deťmi, stretká, tábory, plesy rodín, administratívne činnosti, písanie projektov i komunikáciu s tretími stranami. Koordinuje dobrovoľníkov, zabezpečuje vzdelávanie a organizovanie stretnutí. V eRku pôsobí od roku 2004, viac ako 15 rokov sa venuje pravidelným stretnutiam s deťmi a mladými na týždennej báze.

Mimoriadnu cenu získavajú a na národnú úroveň postupujú:

RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Sabinov.  Vo voľnom čase ako dôchodca odovzdáva svoje vedomosti hlavne deťom a mládeži. Pozýva ich do prírody, na pozorovanie vzácnych a chránených druhov netopierov, predstavuje a vysvetľuje význam krúžkovania vtákov.  Realizuje  prednášky a besedy v obciach okresu, ale aj v celom Prešovskom a Košickom kraji. S kolegami, bez nároku na odmenu, uskutočnili inventarizáciu drevín a ohrozených druhov vtáctva a následne ho venovali  MsÚ Sabinov. Odborné vedomosti a praktické skúsenosti oceňujú členovia SZOPK na východoslovenských táboroch ochrancov prírody a krajiny, kde je už roky gestorom odborných sekcií. Jeho celoživotná angažovanosť presahuje región východného Slovenska.

Ing. František Oľha, Prešov. Úspešný manažér, stredoškolský učiteľ, zamestnávateľ a otec troch detí. Angažuje sa v športe a treťom sektore. Mimoriadne uznanie sa známemu filantropovi z Prešova dostalo za rýchlu a bezplatnú pomoc poskytnutú počas pandémie. Išlo o takmer 5000 ks ochranných štítov expedovaných vo vlastnej réžií do všetkých DSS v Prešovskom kraji. Ďalej za poskytnutie štítov pre FZaZO Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj ďalšie subjekty, ktoré poskytujú zdravotnícke služby. Osobná angažovanosť jednotlivca bola cenná hlavne v prvej vlne pandémie, pretože suplovala pomoc štátu, ktorej bolo v danom čase veľmi málo.   

 

Kategória skupina

Dobrovoľníci z obce Miklušovce - Jozef Senčák, Pavol Guman a Pavol Krivoš. Aktívne sa zapájajú do života v obci. Pomáhali pri lesnom požiari v r.2018, pri odstraňovaní škôd po prívalových dažďoch a vybrežení potoka v roku 2019 a 2020. Ochotne pomohli turistom a spolu s deťmi ich zviezli z lesa do dediny. Rovnako to bolo pri záchrane turistky, ktorá si zlomila na chodníku nohu a potrebovala pomoc. Nie sú ľahostajní voči potrebám iných. Sú inšpiráciou pre mladších, čím posilňujú komunitu obce.

 

Kategória koordinátorka/koordinátor dobrovoľníkov:

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD. Venuje sa dobrovoľníctvu od r. 2009 najskôr ako dobrovoľníčka, neskôr ako koordinátorka študentov na PBF PU v Prešove. Priebežne sa vzdelávala, neskôr sa stala lektorkou a hodnotiteľkou dobrovoľníckych programov na národnej úrovni. Od roku 2018 pôsobí ako koordinátorka DP v nemocnici vo Svidníku, kde priviedla viacerých študentov k dlhodobej dobrovoľníckej činnosti. Rozhodnutie komisie posilnil fakt, že nomináciu na ocenenie zaslala aj skupina dobrovoľníkov/študentov, ktorí o nej písali v superlatívoch.

Mimoriadnu cenu získal a na národné ocenenie postupuje Bc. Slavomír Sakalík. Dobrovoľníckej práci sa venuje skoro 30 rokov. Začínal ako dobrovoľník SČK už na prahu dospelosti. Neskôr sa stal dobrovoľníkom Asociácie Samaritánov SR.  V roku 2005 stál pri zrode Humanitárnych jednotiek (HJ) SČK a doteraz je členom vtedy jednej zo šiestich tvoriacich sa HJ na Slovensku. Bol  členom rakúsko-slovenského tímu samaritánov, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom cvičení v Thajsku zameranom na pomoc obetiam zemetrasenia a vĺn cunami. Dnes už koordinuje mladších. 

Kategória podpora

Súkromná spojená škola z Kežmarku. Cenu získava za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť. Škola obdivuhodne pracuje s Rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapája študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa škola zapája do zbierok Biela pastelka, Červená stužka, Deň narcisov a pod. V tomto roku pomáhali pri šití ochranných rúšok (5.000 ks) a šírení informácií v rámci pandémie, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov.

Mimoriadna cena v tejto kategórií bola udelená pre SČK ú.s. Prešov. Ten pomáha v neľahkých situáciách a poskytuje pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu. Naplno sa jeho pomoc prejavila v krízovej situácii, ktorou bol výbuch bytovky na ul. Mukačevskej 7 v Prešove 6.12.2019.  SČK svojou činnosťou a koordináciou dobrovoľníkov pomáhal na kontaktom mieste na ZŠ Prostějovská.  Poskytol svoje administratívne priestory, kde sa následne materiálna pomoc zhromažďovala. SČK zároveň v čase po výbuchu bytovky pripravoval obedy pre všetky zásahové zložky bezodplatne. V období prvej vlny šírenia pandémie ochorenia COVID-19  sa SČK podieľal na zabezpečení materiálu na šitie rúšok, ktoré boli následne ďalej distribuované pre seniorov, zdravotne postihnutých a obyvateľov mesta Prešov, ktorí si tieto rúška nedokázali v tom čase zaobstarať. 

Kategória projekt

Projekt Žiackej školskej rady na SOŠ služieb v Prešove s názvom "My chceme pomôcť, dať radosť, nádej...ONI musia veriť..." Naštartovali ho žiaci umeleckých odborov a zapojilo sa doň viac ako 300 študentov od r.2010.   Ide o celý rad aktivít, kde boli zapojení žiaci aj pedagógovia, či rodičia. Výnimočnosť projektu je aj v tom, že prípravou aktivít pre prijímateľov - malých onkologických hrdinov a ich zdravotníkov si študenti rozvíjajú vlastné osobnostné vlastnosti - empatiu, zodpovednosť, vytrvalosť, humánnosť, pozitívne postoje, hierarchiu hodnôt a prosociálne správanie.

Mimoriadnu cenu v tejto kategórií získava a na národnú úroveň postupuje projekt Biela pastelka. Verejná zbierka Biela pastelka bola ÚNSS po 1. krát zorganizovaná v roku 2002. Odvtedy prešla vývojom a v súčasnej podobe už nepredstavuje "len" prostriedok na získavanie finančných prostriedkov. Je zároveň osvetou verejnosti v problematike zrakového postihnutia. Jej vzdelávací rozmer bol v roku 2020 podporený edukatívnym videom pre ZŠ a SŠ. Verejná zbierka Biela pastelka je tiež výnimočný dobrovoľnícky projekt, keďže sa na jej organizácii podieľajú najmä dobrovoľníci. Tí pozostávajú zo samotných zrakovo postihnutých členov a zamestnancov ÚNSS, študentov ZŠ a SŠ, ale aj zamestnancov rôznych firiem a inštitúcií, ktorí sa pripojili ako dobrovoľníci a tvoria veľkú pomáhajúcu rodinu.

Kategória dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí nemala svoje zastúpenie v nomináciách.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

Prílohy na stiahnutie