Legislatíva

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľnícke úsilie (International Association for Volunteer Effort – IAVE ) na konferencii v Paríži v roku 1990.

Na medzivládnej konferencii v roku 1997 sa prijalo vyhlásenie č. 38 o činnostiach dobrovoľnej služby, ktoré sa pripojilo k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy, v ktorom sa uznáva významný prínos činností dobrovoľníckej služby k rozvoju sociálnej solidarity.  Na základe tohoValné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva.  Po 10-tich rokoch a na základe  rozhodnutia Rady Európy (27. novembra 2009), rozhodla Európska komisia, že rok 2011 bude Európskym rokom dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo. Aj tento fakt prispel ku skutočnosti, že bola vôľa prijať zákon, ktorý by definoval pozíciu dobrovoľníka na Slovensku.

eyov-original

Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon č. 406/2011-   Zákon o dobrovoľníctve , ktorý nájdete tu:  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406

Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje službu v prospech inej osoby alebo spoločnosti.

Vývoj prijatého zákona nebol jednoduchý a trval niekoľko dlhých rokov. Prvé znenie zákona pripravila pracovná skupina pod vedením pani Heleny Wolekovej, ministerky práce a sociálnych vecí SR v roku 1992. V roku 2010 sa k tejto problematike vrátili viacerí lídri MVO a vytvorili pracovnú skupinu na prípravu zákona o dobrovoľníctve. Členom pracovnej skupiny bol aj splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. Na jeho podnet poskytol minister vnútra SR Daniel Lipšic návrh zákona na verejnú diskusiu. Následne legislatívny zámer Zákona o dobrovoľníctve pripravili právnici z 1.SNSC. Pozitívna bola diskusia a pripomienky, pričom sa využil portál “K legislatívnemu rámcu dobrovoľníctva” (Changenet, 3.6.2005) - http://www.changenet.sk/?section=forum&x=108723

Právna úprava v zahraničí:

Sú krajiny, ktoré tento zákon nemajú, napr. Estónsko, Dánsko, čo najmä zahraničným dobrovoľníkom nevytvára najlepšie podmienky pre pobyt. Pre vašu informovanosť máte možnosť pozrieť si napr. Zákon o dobrovoľníctve v dvoch nám blízkych krajinách:

Zákon o dobrovoľníckej službe platný v Českej republike – v prílohe

Dobrovoľníctvo v Rakúsku – v prílohe

 

Legislatíva na podporu tretieho sektora – asignačná daň.

Mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane je určený len pre verejnoprospešné neziskové organizácie: občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ale aj Slovenský červený kríž, Protidrogový fond a subjekty výskumu a vývoja.

Najprv smeli poukazovať jedno percento dane zo svojho príjmu len fyzické osoby, neskôr sa možnosť rozšírila aj na právnické osoby. To napríklad umožnilo veľkým spoločnostiam vytvárať vlastné organizácie, ktoré sa stali príjemcami ich podielu z dane z príjmu ako aj nástrojom ich propagačnej politiky vo forme podpory mladých talentov či ochrany nášho zdravia.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) umožnila, aby každá fyzická osoba, ktorá v priebehu kalendárneho roka vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v rozsahu 40 hodín a predloží o tom príslušnému daňovému úradu písomné potvrdenie, venovala zo svojej zaplatenej dane podiel až do výšky 3%.  40 hodín dobrovoľníckej činnosti si môže dobrovoľník „vyskladať“, napr.: 25 hodín dobrovoľníckej činnosti odpracuje dobrovoľník pre OZ Slniečko v mesiaci júl a 30 hodín dobrovoľníckej činnosti odpracuje dobrovoľník pre OZ Mesiačik v mesiaci júl a august. Potvrdenia z týchto dvoch organizácií predloží následne daňovník daňovému úradu spolu so svojím daňovým priznaním a registrovanému príjemcovi môže venovať až 3% zo svojich daní.

Poukázať podiel zaplatenej dane vyšším percentom (3 %) sme mohli  využiť prvýkrát pri podaní daňového priznania alebo vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 2012. 

Vzory dokumentov v prílohe:

  • Dohoda o dobrovoľníckej činnosti
  • Zmluva do dobrovoľníckej službe