Náš tím

Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC- o.z. opakovane od februára 2019

profil_foto_haj_2016-original

Zakladajúca členka Rady PDC– o.z od r. 2008.  Absolventka PU, študijný odbor pedagogika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte, ktoré ukončila v roku 2009. V roku 1996 ukončila City Univerzity Bratislava, odbor životné prostredie.  Profesionálnu činnosť zamerala na dobrovoľníctvo (od r 1987), environmentálnu výchovu, neformálne vzdelávaniu v oblasti projektového manažmentu a dobrovoľníctva. Svoju profesnú kariéru ukončila v 2012 z neziskovej organizácie SAIA, n.o., kde  pôsobila od roku 1997. Svoju angažovanosť prejavila aj ako členka a spoluzakladateľa viacerých MNO, poradných orgánov, či komisií a ako hovorkyňa Krajského grémia Prešovského kraja. Svoje skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva uplatňuje pri angažovanosti mladých ľudí a posilňovaní statusu dobrovoľníka v spoločnosti.

 

PhDr. Dušan Demčák, PhD. – podpredseda PDC – o.z., riaditeľ  Zariadenia pre seniorov Prešov – Cemjata

   

PhDr. Marta Hanečáová, PhD, členka Rady PDC - o.z. od roku 2008

hanefoto-originalRiaditeľka Centra voľného času v Starej Ľubovni, ktorá sa profesionálne venuje práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Je lektorkou, projektovou manažérkou so skúsenosťou na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže viesť a  sieťovať vieceré skupiny ľudí z dôrazom na skupinu mladých ľudí. Realizovala lokálne i medzinárodné projekty, pôsobila ako medzinárodná školiteľka EDS, pričom CVČ je prijímajúcou i vysielajúcou organizáciou pre Európsku dobrovoľnícku službu.   V PDC zodpovedá za prenos inovácií pri práci s mládežou a  medzinárodnú spoluprácu. 

 

 

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD, je členkou Rady PDC od roku 2014

iva2-originalAbsolventka magisterského štúdia v odbore sociálna práca a doktorandského štúdia v odbore pravoslávna teológia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.  Počas celého doktorandského štúdia pôsobila aj ako dobrovoľníčka PDC a predsedníčka občianskeho združenia Angelos. Následne sa stala členkou Rady a členkou projektového tímu PDC, školiteľkou a riešiteľka kurzu „Tvorba a manažment projektov“. Do roku 2017 zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky v PDC, kde od marca 2018 participuje ako členka Rady. Pracovala v DORKA, n.o. Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach. Od roku 2017 - 2018 pôsobila v pedagogickom tíme na Súkromnom internáte v Prešove. Momentálne je koordinátorkou dobrovoľníkeho programu v Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku.

 

MVDr. Anna Suchá, členka Rady PDC od r. 2016

ankasucha-originalAktuálne riaditeľka Centra sociálnych služieb „ Slnečný dom“ v Prešove. Svoju angažovanosť v dobrovoľníctve prejavuje hlavne pri deťoch, mládeži a dospelých   s mentálnym a kombinovaným postihnutím, pri deťoch zo sociálne znevýhodneného     prostredia. V tíme pôsobí ako odborný radce pre podmienky plnohodnotného začlenenia ľudí s postihom do spoločnosti a vytvárania prostredia, v ktorom dokážu naplniť svoje potreby a túžby.

 

 

 

Mária Kurtová, predsedníčka Revíznej komisie PDC od roku 2019

kurtova-original

Členka Rady PDC - o.z. od roku 2012, kde zastupuje OZ Venuše. Je absolventkou SOŠ ekonomickej v Prešove a zakladajúcou členkou a zároveň predseníčkou občianského združenia Venuše so sídlom v Prešove. OZ Venuše sa venuje osvete a pomoci ženám s ongologickým ochorením, ktorým poskytuje odborné poradestvo, konzultácie a organizuje aktivity, aby sa ženy s onkologickým ochorením vrátili do života ale aj do práce. Ako platná členky Rady PDC - o.z. má na zreteli sociálnu oblasť a poradestvo v tejto oblasti.

 

 

 

Mgr. Nicole Fuchsová, členka revíznej komisie PDC - o.z. od februára 2019

nicel_2018-original

členka Rady PDC od marca 2018. Vyštudovala andragogiku, odbor Sociálna práca na FF Prešovskej univerzite. Od roku 2000 pracuje v mimovládnom neziskovom sektore. Od r. 2006 vykonávala externe konzultačnú a asistenčnú činnosť pre prijímateľov finančnej podpory na projekty zo zdrojov Európskej únie z rôzneho sektora. V poslednom čase sa venuje téme rodovej rovnosti, podpore ženám v krízových situáciách.  Pôsobila v OZ Prešovské občianske fórum, v Záujmovom združení žien Mymamy.

 

 

  Mária Čuchtová,  členka revíznej komisie PDC - o.z. od februára 2019

 

Mgr. Mária Čuchtová, absolventka Gréckokatolíckej Bohosloveckej  fakulty PU, odbor mediátor/probátor.  Pôsobenie: starostka obce Miklušovce, predsedníčka ZRCR ČH -mikroregiónu Čierna hora, štatutár Klastra Šariš, podpredsedníčka SPOD - Spolok pre obnovu dediny, aktívna členka OZ SAPIO, člen VIPA.SK - Vidieckeho parlamentu Slovenska. Venujem sa rozvoju cestovného ruchu na vidieku, deťom a mládeži v rámci aktivít IUVENTY, aktívne som zapojená do projektu "Mládež v regiónoch". V rámci OZ SAPIA sa nám podarilo  vytvoriť v obci Miklušovce veľa atraktivít a v súťaži Dedina roka obec získala dvakrát ocenenie v r. 2011 Dedina ako pospolitosť  a v roku 2017 Dedina ako maľovaná.