O nás

Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ (PDC – OZ) je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja.

Hlavné ciele dobrovoľníckeho centra

  • Podporiť aktívnu účasť občanov, hlavne mladých ľudí, na skvalitnení života v regióne.
  • Vytvárať príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov na regionálnej úrovni.
  • Posilňovať status dobrovoľníka na regionálnej i národnej úrovni.
  • Zlepšiť dostupnosť informácií o sociálnych službách v ich najširšom chápaní.
  • Realizovať aktivity v oblasti vzdelávania, zdravého životného štýlu, charity a sociálnej pomoci, kultúry, ale aj v oblasti životného prostredia.
  • Podporiť rozvoj obrovoľníctva vo všetkých jeho podobách, tak doma, ako aj v zahraničí.

 Čo robíme

  • Prepájame dobrovoľníka s organizáciou. Vyhľadávame ľudí v každom veku a motivujem ich k dobrovoľníctvu. Zaškoľujeme nových dobrovoľníkov.  Vedieme databázu dobrovoľníkov. Komunikujeme s dobrovoľníkmi, usmerňujem ich a radíme im v ich možnostiach, právach, povinnostiach a etických zásadách.
  • Sieťujeme organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú - podporujeme ich, zaškoľujeme, konzultujeme. Mame záujem na odbornom raste organizácií a úspešnom uplatnení dobrovoľníkov z rôznych cieľových skupín.
  • Oceňujeme dobrovoľníkov a organizácie na regionálnej úrovni.
  • Propagujeme dobrovoľníctvo, posilňujeme záujem o túto činnosť ako cestu neformálneho vzdelávania.

Prešovské dobrovoľnícke centrum - o.z. splnilo právne podmienky k registrácií a registrácia prebehla v roku 2008 forme občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Aktívna činnosť sa vyvíjala od prelomu rokov 2004/2005, pričom myšlienka zastrešovať dobrovoľnícke aktivity v meste sa zrodila na pôde SAIA Prešov, n.o. z dôvodu organizačných zmien v nej.

PDC - o.z.  je  členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií od roku 2011. Viac informácií o Platforme DCaO nájdete v časti členovia, partneri.