Ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIA K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti s nadobudnutím platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov , Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Vaše osobné údaje budeme spracúvať  predovšetkým na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie.

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. Vaše osobné údaje spracúva v prípade:

 • Že ste sa stali naším členom, alebo máte záujem sa ním stať
 • Že ste sa stali naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, alebo máte záujem sa ním/ňou stať
 • V prípade, že sa chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali na odoberanie noviniek od nás
 • V prípade, že ste sa zúčastnili niektorého z našich školení, tréningov, workshopov, besied, konferencií, alebo máte záujem zúčastniť sa
 • V prípade, že ste sa zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do niektorej našej aktivity/aktivít, alebo do našich projektov
 • V prípade, že ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu
 • Ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností

 

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez našu webovú stránku a e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov (napr. Za účelom vydania certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, certifikátu o absolvovaní tréningu, workshopu a pod., za účelom vystavenia faktúr a predfaktúr a pod.).

V prípade fyzickej osoby to môže byť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Vek
 • E-mail
 • Telefón
 • Bydlisko
 • Dosiahnuté vzdelanie
 • Pracovná pozícia
 • Krátka charakteristika
 • Fotografia/video z nami realizovaných aktivít

 

V prípade Organizácie spracúvame na vyššie spomenutý účel údaje ako napríklad:

 • Názov organizácie
 • Sídlo organizácie
 • IČO, DIČ
 • Meno, priezvisko, email a telefón kontaktnej osoby
 • Charakteristika Organizácie
 • Webová stránka Organizácie
 • Logo/ Fotografia

 

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

PDC – o.z.nepožadujeod Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. vaše osobné údaje spracúva za účelom:

 • zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo newslettrov o našich aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • spravovania databázy a informácií s podporovateľmi, členmi, dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami;
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
 • zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a prieskumov zameraných na predmet našej činnosti
 • účasti na našich aktivitách a projektoch a zverejnenia výsledkov z týchto aktivít  a projektov.

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. vaše osobné údaje poskytujeme organizáciám, ktoré nám poskytujú finančnú podporu pre našu činnosť. Ide prevažne o :

 • Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Iuventa, Národný inštitút mládeže so sídlom v Bratislave
 • Spoločnostiam, ktoré spravujú naše IT systémy
 • Iné – napr. lektorom ohľadom zdravotných špecifikácií, aby vedeli zabezpečiť bezbariérový priestor.

Agenda Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. :

 • Personalistika
 • Vzdelávacie podujatia
 • Realizácia kampaní – napr. Dni aktívneho dobrovoľníctva; Krajské srdce na dlani a pod.
 • Propagácia dobrovoľníctva – spracovanie web.stránok, sociálnych sieti,
 • Spracovanie databázy dobrovoľníckych príležitostí
 • Archivácia osobných údajov – fyzická, PC, archívne úložiská

Trvanie spracovania osobných údajov

PDC spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Máte právo požiadať PDC o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať PDC o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať PDC o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávalipredjeho odvolaním. Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na BDC, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ako dotknutá osoba máte povinnosť uviesť úplné a pravdivé osobné údaje

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracovávané prípadne v akom rozsahu PDC tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať PDC o likvidáciu evidovaných údajov.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa info@dobrovolnictvopo, alebo poštou na adrese PDC.

 

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám PDC v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Ďalšie potrebné informácie

PDC sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmito Podmienkami používania nie je oprávnený spracovať údaje dotknutej osoby.

 

Spracovala: Mgr. Dominika Hradiská -  predsedníčka PDC, o.z.:  0907/125 177