Služby mladým - Dobrovoľnícka flotila ukotvená

Služby mladým - Dobrovoľnícka flotila ukotvená

Rok 2014

Služby mladým - Dobrovoľnícka flotila zakotvila, projekt ukončený.

 

Čas realizácie:  od 04/2014 – 12/2014

Dotácia :   MŠVVaŠ SR  program služby mladým

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu mladých o dobrovoľníctvo, ale aj zapojenie mladých s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, čím sa mladým otvorili nové možnosti. Tie posilnia  kompetencie mladých ľudí cez dobrovoľnícku službu, čo zvýši šancu ich úspešného uplatnenia sa v spoločenskom a pracovnom živote.

 Primárnou cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vo veku 15 – 30 rokov z Prešovského kraja/regiónu. Sekundárnou cieľovou skupinou boli pracovníci/pracovníčky s mládežou v organizáciách, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú v rámci Prešovského kraja.

Zhrnutie realizácie projektu

Prešovské dobrovoľnícke centrum prispelo aktivitami projektu k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o dobrovoľníctve a možnostiach zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít cez tieto aktivity:

a)  Poradenské a konzultačné služby pre mladých ľudí, pre pracovníkov s mládežou  ktoré sme poskytli pre 1760 mladých ľud z 12 okresov Prešovského kraja

b) Vytvorili sme portfólio informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitosti

c)Vzdelávanie v manažmente dobrovoľníctva – podarilo sa nám zaškoliť 15 mladých koordinátorov dobrovoľníkov

d) Zaškolenie  mladých začínajúcich dobrovoľníkov – zaškolením prešlo 70 mladých začínajúcich dobrovoľníkov z  viacerých okresov Prešovského kraja

e) Sieťovanie -  stretnutia pre koordinátorov dobrovoľníkov s cieľom posilniť dobrovoľnícky program v 17 zapojených organizáciách, ktoré povedú k dlhodobým dobrovoľníckym príležitostiam a skvalitneniu dobrovoľníckeho programu v daných organizáciách

f) Triáda – mobilizačná časť projektu do ktorej sa v priebehu mesiaca september zapojilo 411 dobrovoľníkov, ktorí svojou konkrétnou prácou prispeli ku skvalitneniu svojho lokálneho prostredia a získali tak cenné praktické skúsenosti

g)  Výmena skúsenosti -  realizovala sa  v rámci konferencie konanej dňa 3.12.2014 v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove

h) Príklady dobrej praxe – oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, koordinátoriek, ale aj skupín. Verejnosti a médiám sme tak predstavili mladých, ktorí svojim príkladom môžu motivovať ďalších

ch) Vytvorili sme nový web.portál a on-line prihlasovanie sa do dobrovoľníckych príležitosti

i) Posilnenie a vytváranie nových partnerstiev, a to  formálnych, alebo voľných sa podarilo vďaka uvedeným aktivitám

Prílohy na stiahnutie