Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Rok 2014

a-originalOrganizácie z troch krajín - Veľkej Británie: Volunteer Development Scotland, Českej republiky: Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem a Slovenska: Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici odštartovali dvojročný projekt podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci - Transfer inovácií s názvom "Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu".

Hlavným cieľom projektu je prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Partneri v projekte zrealizujú tieto aktivity:

- predstavia odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku Vítej! (z Česka), vďaka ktorej budú úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe

- dobrovoľnícke centrá si osvoja princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných

- prenesú na Slovensko online nástroj, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispeje k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment (na Slovensku D-zručnosti pre zamestnanie).

- rozbehnú spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov.

- pripravia štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.

V Prešovskom dobrovoľníckom centre so sídlom v Prešove na projekte pracujú:

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhDr.: vojtasekova@gmail.com;

Bc. Juliana Hajduková: info@dobrovolnictvopo.sk

Projekt Volwem je financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Prílohy na stiahnutie