Konferencia „Dobrovoľníctvo v sociálnych službách“

Konferencia „Dobrovoľníctvo v sociálnych službách“

Rok 2008

V Prešove sa pri príležitosti konferencie s názvom  „Dobrovoľníctvo v sociálnych službách“ , ktorá sa konala dňa 29. mája 2008 v priestoroch  Filozofickej fakulty PU  v Prešove stretlo 55 účastníkov z radov dobrovoľníkov-študentov, prijímateľov dobrovoľníkov (MVO a DSC), zástupcov samosprávy a vzdelávacích inštitúcií. Celodennú konferenciu otvorila  p rof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. – riaditeľka IEaSP a Juliana Hajduková – riaditeľka SAIA Prešov, n.o.   Konferencia bola priestorom pre nové informácie a zdieľanie skúsenosti, ktoré odzneli v pléne a predniesla ich  doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.  s prednáškou „Lektorská činnosť na UTV a ATV – dobrovoľnícka činnosť?“ Všetkých zaujala prednáška  d oc. PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD -  „Špecifické aspekty náboženskej motivácie pre dobrovoľnícku službu v sociálnych službách.“ Rovnakú pozornosť získala  PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.  príspevkom “Dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce.“

Následné rokovanie pokračovalo v dvoch sekciách, kde dominovala téma. „Dobrovoľnícka práca ako forma praktickej prípravy“ a „Motivácia študentov – dobrovoľníkov“. To bol priestor na osobné výpovede dobrovoľníkov a ich motivácie, na predstavenie možnosti zahraničnej dobrovoľníckej služby, ale aj na výraznejšie prepojenie dobrovoľníctva v pomáhajúcich profesiách ako formy prípravy pre praktickú prípravu. Veľmi inšpiratívne boli príspevky zahraničných účastníkov.