Služby pre mladých 2018

Služby pre mladých 2018

Rok 2018

Prešovské dobrovoľnícke centrum po 10 rokoch činnosti v oblasti dobrovoľníctva obhájilo svoju pozíciu pri registrácii subjektu pre možnosť uchádzať sa o dotácie z Programov pre mládež. Vďaka tomu môžeme ďalej pracovať na realizácii etablovaných aktivít a snažiť sa o profesionalizáciu našej činnosti v oblasti zapájania mládeže do dobrovoľníctva.

V rámci projektu plánujeme realizovať tieto aktivity:

1. Aktualizácia databázy PDC, sieťovanie nových organizácií a propagácia dobrovoľníckych príležitostí. V záujme vyhľadávania a propagovania aktuálnych dobrovoľníckych príležitostí pre mladých ľudí v regióne chceme aktualizovať existujúce kontakty a rozšíriť ich o novovzniknuté dobrovoľnícke organizácie. Aktuálne voľné dobrovoľnícke pozície budeme zverejňovať prostredníctvom mapy príležitostí na web stránke.

2. Poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií

3. Supervízne stretnutia pre koordinátorov dobrovoľníkov. Supervízia je nástroj na zvyšovanie kvality práce koordinátorov dobrovoľníkov. Identifikácia vlastných bariér, možností a korekcia postupov pri práci s dobrovoľníkmi pod dohľadom certifikovaného odborníka skvalitní prácu koordinátorov dobrovoľníkov.

4.  Komunikácia s verejnosťou. V priebehu roka sa chceme výraznejšie zamerať na pravidelné oslovovanie verejnosti, sledovanie efektivity komunikácie, jej vyhodnocovanie a prispôsobovanie.

5. Diskusia o dobrovoľníctve mladých. Stretnutie zástupcov organizácií tretieho sektora pracujúcich s mládežou a mladých ľudí s cieľom diskutovať o schopnosti zástupcov MVO reagovať na aktuálne potreby mládeže. Výstupom stretnutia bola brožúrka "Spektrum 3S PO kraja", ktorá prináša genézu tretieho sektora Prešovského kraja ako inšpiráciu pre mladšiu generáciu. Nájdete ju v prílohe. Zostavovateľkou je Bc. Juliana Hajduková.

6. Dni dobrovoľníctva. Aktivita zameraná na získanie prvej praktickej skúsenosti s dobrovoľníctvom v rôznych oblastiach.

7. Srdce na dlani 2018. Krajským oceňovaním dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií chceme poukázať na prínos dobrovoľníckej práce, predstaviť výnimočných ľudí a projekty a zvýšiť status dobrovoľníctva medzi verejnosťou.

Okrem týchto aktivít plánujeme realizovať informačné stretnutia, vzdelávacie aktivity, diskusné stretnutia a workshopy, ktorých cieľom bude informovať o dobrovoľníctve a motivovať rôzne skupiny ľudí do dobrovoľníctva. Za dôležitých partnerov v diskusii považujeme aj inštitúcie, ktoré môžu ovplyvňovať pohľad skupín, s ktorými pracujú, na dobrovoľníctvo. Ide najmä o školy, zariadenia poskytujúce sociálne služby, Úrady práce, samosprávy a Úrad PSK.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Prílohy na stiahnutie