Spolu to dáme

Spolu to dáme

Rok 2018

Zámerom projektu je realizovať medzigeneračný dobrovoľnícky program zameraný na spájanie generácií seniorov a detí zo zraniteľných cieľových skupín žijúcich v meste Prešov. Tento pilotný projekt  PDC vytvorí priestor pre dobrovoľnú činnosť seniorov, ktorá bude spočívať v dvoch programoch: pomoc deťom v doučovaní a efektívnom využívaní voľného času.

Aktivity projektu:

1. Nábor a vzdelávanie dobrovoľníkov seniorov/seniorky

Naším cieľom je zapojiť do aktivít projektu 7 seniorov/seniorky z mesta Prešov, či iných MNO pôsobiacich na území mesta Prešov. Po identifikovaní dobrovoľníkov im zabezpečíme 1 – dňové vzdelávanie zamerané na špecifiká cieľových skupín a na obsah jednotlivých dobrovoľníckych programov.

2. Dobrovoľnícky program „Adoptuj si svoje vnúča/vnučku“ - Ide o program prepájania viacerých generácií a teda medzigeneračný dialóg seniorov a detí ubytovaných v Bezpečnom ženskom dome MyMamy. Odísť matkám a deťom do zariadenia núdzového bývania často znamená izoláciu od najbližšej rodiny na dlhší čas. Kontakt s náhradným starkým/starkou deťom umožní využívať voľný čas zmysluplne a nadviazať blízku vzťahovú väzbu s jednou osobou seniorom/seniorkou, čo je pre deti z násilných vzťahov mimoriadne dôležité. Počas realizácie projektu program naštartujeme. V mesiacoch september a október vždy dvaja seniori či seniorky navštívia združenie dvakrát do mesiaca počas 2 hodín. Deťom pripravia program -  budú čítať rozprávky, rozprávať príbehy z detstva, realizovať tvorivé dielne a podobne. Dôležitou súčasťou dobrovoľníckeho pôsobenia seniorov je, aby sa cítili  užitoční prostredníctvom trávenia voľného času s deťmi a vyplnili si aj vlastný čas, najmä ak sami nemajú vnúčatá, alebo ich majú ďaleko od svojho bydliska.

3. Dobrovoľnícky program „Múdra sova“ – ide o individuálny medzigeneračný dobrovoľnícky program, ktorý prinesie deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia aj seniorom žijúcim v meste Prešov možnosť si navzájom pomôcť. Podstatou programu  je pomoc pri doučovaní prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom – žiakom základnej školy a seniorom - dobrovoľníkom. Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí ohrozených sociálnym vylúčením navštevujúcich nízkoprahové komunitné centrá v meste Prešov. Program bude realizovaný od septembra 2018.Dobrovoľník - senior/seniorka sa stretáva s konkrétnym dieťaťom dvakrát do mesiaca v priestoroch nízkoprahového komunitného centra. Pomáha mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a opakuje s ním prebrané učivo.

Ak Vás niektorý dobrovoľnícky program zaujal, máte chuť zapojiť sa a stať sa dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou a spĺňate podmienku zrelého veku, napíšte email na: dobrovolnictvopo@gmail.com, alebo zavolajte na telefónne číslo: 0908 800 008, veľmi radi Vás zapojíme.

Na realizáciu 6 mesačného projektu Prešovské dobrovoľnícke centrum, ako realizátor projektu, získalo podporu mesta Prešov vo výške 1.190 € na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti - č. 5353/2018.