Trh dobrovoľníckych príležitostí

Trh dobrovoľníckych príležitostí

Rok 2008

V priestoroch Filozofickej fakulty PU sa 2. 12. 2008 uskutočnil ďalší ročník Trhu dobrovoľníckych príležitostí. Na akcii sa prezentovali: OZ Prešovské dobrovoľnícke centrumOZ VenušeGréckokatolícka diecézna charitaOZ Relevant. Zúčastnení prezentovali svoje činnosti a aktivity.
Akcia sa konala aj v roku 2007, kedy sa predstavitelia mimovládnych organizácií  stretli pred aulou  Prešovskej univerzity s cieľom pripraviť  priestor pre vlastnú prezentáciu, ale aj nábor nových dobrovoľníkov, prioritne  z radov študentov PU. Významným partnerom podujatia  bola IUVENTABratislava a Filozofická fakulta PU – Inštitút edukológie a sociálnej práce. Aj to bol dôvod, prečo podujatie otvorila doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., vtedajšia vedúca Katedry sociálnej práce FF PU a v krátkom príhovore pripomenula genézu tohto podujatia. Prítomných prišla pozdraviť aj prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, ktorá zdôraznila potrebu ponúknuť študentom a študentkám viacero stimulov pre skvalitnenie graduálnej a pregraduálnej prípravy v rámci ich vzdelávania. V tomto smere veľmi víta spoluprácu s inými partnermi  a považuje ju za veľmi dôležitú. Túto myšlienku podporil aj  PhDr. Vladimír Dančišin, ktorý zastupoval kolégium dekana. 
Trhu dobrovoľníckych príležitosti sa 16. 10. 2007 zúčastnilo 16 mimovládnych organizácií rôzneho zamerania, dominovali  najmä organizácie pracujúce s mládežou a so zameraním na sociálne služby. Skoro 50 účastníkov napriek októbrovému počasiu vydržalo celé poobedie komunikovať s verejnosťou a mobilizovať do svojich radov nových nadšencov, priaznivcov. V priebehu 4 hodín sa podarilo osloviť viac ako 180 občanov a  7 MVO získalo 9 nových dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov. K úspešnému priebehu určite prispeli aj  dobrovoľníčky a dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktorí v samostatnom stánku predstavovali ciele a priority EDS. Zároveň z vlastných skúsenosti v zahraničí (pôsobili vo Fínsku, Poľsku, Nemecku, Portugalsku) mohli poradiť, čo im táto služba dala, ako sa vysporiadali s nečakanými udalosťami, ale odpovedali aj na iné otázky. Podujatia sa zúčastnili aj hostia: dobrovoľníčky z Belgicka (Ingrid), Nemecka (Sophie) a z Holandska (Marjolein), ktoré na podujatie prišli z Centra voľného času(CVČ) zo Starej Ľubovne. Viac odborných informácií o EDS predniesla PhDr. Marta Hanečáková, regionálna konzultantka grantového programu EÚ Mládež v akcii
Za príjemný priebeh podujatia treba poďakovať študentkám a študentom z rádia PaF, ale aj členkám a členom Rady mládeže Prešovského kraja,ktorí  aktívne  pomáhali pri prípravných a záverečných fázach akcie. Úspešný priebeh mala akcia vďaka zapojeniu mnohých subjektov takisto počas rokov 2005 a 2006.

Spracovala: Bc. Juliana Hajduková