Volwem

Volwem

Rok 2013

Projekt Volwem (Volunteering – Way to Employment; Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu)

Organizácie z troch krajín – Veľkej Británie (Volunteer Development Scotland), Českej republiky (Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem) a Slovenska (Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici) odštartovali dvojročný projekt podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií s názvom Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu.

Hlavným cieľom projektu je prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Partneri v projekte zrealizujú tieto aktivity:
• prenesú na Slovensko online nástroj, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispeje k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia na vysokej škole a v prípade, že ich uzná za relevantné, vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá budú v rámci projektu spolupracovať aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.

• predstavia odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku Vítej! (z Česka), vďaka ktorej budú úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe a dobrovoľnícke centrá si osvoja princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných – všetky tieto skupiny budú do projektu zapojené aj na Slovensku.

• rozbehnú spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov.

• pripravia štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.Viac informácií nájdete na podstránke k projektu na http://volwem.dobrovolnickecentra.sk.