YALTA

YALTA

Rok 2016

Cieľom projektu YALTA, na ktorom participuje PDC s regionálnym pracoviskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove  a Platformou dobrovoľníckych centier, je vytvoriť tandemy alebo tímy mladých nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo spolu prejdú sériou školení pod vedením  ÚNSS, Platformou a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska. Po zaškolení sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Projekt je zameraný podporu a inklúziu nevidiacej a slabozrakej mládeže. Zámerom je zamedziť sociálnej izolácii nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí a  rozšíriť ich  možnosti zapájania sa do neformálnych aktivít.

V priebehu roka 2016 majú zapojené dobrovoľnícke centrá (Bratislava, Nitra, B.Bystrica,Prešov)  identifikovať a nájsť 8 mladých dobrovoľníkov vo veku 18 – 30 rokov. Títo mladí ľudia budú v roku 2016 vyškolení a potom identifikovaní ako mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. V období novembra 2016 – augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím. Od novembra 2016 – do augusta 2017 sa uskutoční sled 10-tich stretnutí mládežníckych dobrovoľníckych seminárov/ stretnutí v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Okrem toho bude mať každá mládežnícka skupina možnosť uskutočniť jednu víkendovku s vlastnou navrhovanou témou.

Trvanie projektu: September 2015 – December 2017

Hlavným koordinátor projektu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

Na projekte spolupracuje aj Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianske centrum dobrovoľníctva,  a Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Projekt je podporovaný programom Európskej únie.

EU-flag-Erasmus- vect POS-BW