Živé knižnice

Živé knižnice

Rok 2011

Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s OZ Prešovským dobrovoľníckym centrom realizovali v Prešove  akciu Živé knižnice v dňoch 12. a 13. 04. 2011. Cieľom akcie bola motivácia mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl k dobrovoľníckej činnosti. Ako prvok motivácie im mali slúžiť príbehy, skúsenosti, názory a zážitky skúsených dobrovoľníkov tzv. živých kníh. Knihy si mohli čitatelia – zúčastnení vypožičať na určitú dobu a listovať v ich životných dobrovoľníckych príbehoch formou osobného rozhovoru. Každý dobrovoľník mal vytvorený svoj profil, kde boli uvedené základné informácia a oblasť dobrovoľníctva, v ktorej pôsobí. Na základe tohto profilu si každý čitateľ sám zvolil, ktorý životný príbeh si chce vypočuť, s kým by rád diskutoval. Dňa 12. 4. 2011 bola táto akcia situovaná do priestorov UNIPOCENTRA Prešovskej univerzity v blízkosti Filozofickej fakulty, ktorým ďakujeme za možnosť realizovať akciu a priblížiť dobrovoľníkov študentom Prešovskej univerzity. V tento deň sa na pár hodín "Živými knihami" stali piati dobrovoľníci, s ktorými diskutovali cca 20 prítomných. S kožou na trh prišli:

  • Emil Samoľ – dobrovoľník  v  Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska – regionálne pracovisko  Prešov. Ako bývalý učiteľ informatiky  pomáha v Únií pri výučbe klientov pri práci s PC s hlasovým výstupom. Je správcom počítačovej siete na Krajskom stredisku, robí inštaláciu programov a servis počítačov. Vedie počítačový klub pre zrakovo postihnutých a spravuje internetovú stránku klubu. Pôsobí aj v oblasti osvety medzi širokou verejnosťou o živote zrakovo postihnutých. Hlavnou skupinou, ktorú oslovuje sú deti a študenti. Pomáha búrať bariéry medzi vidiacimi a nevidiacimi. Deti sa prirodzeným spôsobom učia nebáť sa nevidiacich, učia sa ako sa k nim správať keď ich stretnú na ulici, ako im môžu pomôcť a pod.
  • Juliana Hajduková – dobrovoľníčka PDC, v súčasnosti podpredsedníčka a členka Rady Prešovského dobrovoľníckeho centra. Od roku  1987 členka  Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny /SZOPK/ v ZO Starej Ľubovni, ZO SZOPK v Prešove.   Členkou tejto najstaršej environmentálnej organizácie je do dnešného dňa.  V oblasti tretieho sektora pôsobí dlhodobo, založila viaceré MVO a bola hovorkyňou 3S Prešovského kraja. O svojich začiatkoch i skúsenostiach s dobrovoľníctvom sa rada podelila s mladými ľuďmi. Momentálne pracuje v SAIA-RP Prešov, takže študentov zaujali aj informácie o možnostiach získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí. 
  • Rasa Zarina (Lotyšsko), Clemens Herzig (Nemecko), Antonio Durán (Španielsko)  traja mladí ľudia, ktorí pôsobia od septembra 2010 v Centre voľného času v Starej Ľubovni. Dobrovoľníkmi na Slovensku sa stali v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Deťom a mladým ľuďom v CVČ Stará Ľubovňa pomáhajú pri vzdelávaní sa cudzích jazykov, realizujú tanečné kurzy, trávia s nimi voľný čas a pod.

Dňa 13. 4. 2011 sa akcia konala v priestoroch Gymnázia sv. Moniky v Prešove, kde si cca 120 študentov vypočulo príbehy dobrovoľníkov, ich začiatky a motiváciu k dobrovoľníctvu. Najviac záujmu pútali zahraniční dobrovoľníci Rasa, Antonio, Clemens a aj iní dobrovoľníci, ktorí boli vybraní Mládežníckym parlamentom mesta Prešov.

Živé Knižnice zaujímavou formou motivujú mladých ľudí k dobrovoľníctvu, ponúkajú im možnosť osobne nahliadnuť do príbehov dobrovoľníkov, spoznať ich cestu, motiváciu k dobrovoľníctvu a vnímať dobrovoľníctvo nie ako ,,stratený čas”, ale ako životnú výzvu, poslanie a činnosť, ktorá má zmysel.   

Spracovala: Mgr. Lucia Gregová