Register pojmov

Tretí sektor:

Uvedený pojem zahŕňa všetky formy organizácií, ktoré nie sú zriadené za účelom zisku: občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, fondy, príspevkové organizácie.

Verejná zbierka je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických osôb a právnických osôb dobrovoľným poskytovaním príspevkov.

Za verejnoprospešný účel sa podľa zákona o verejných zbierkach považuje najmä pomoc v oblasti zdravotníctva, školstva, športu, ochrany kultúrnych pamiatok, životného prostredia a ochrany prírody, ale aj humanitárna a charitatívna pomoc doma a v zahraničí, pre skupiny sociálne alebo zdravotne postihnutých a ohrozených osôb.

Verejnú zbierku môže na území Slovenskej republiky usporiadať len právnická osoba, ktorá vznikla alebo pôsobí podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má sídlo na jej území.

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.

Verejnoprospešný projekt slúži na prospech alebo v záujme celej širokej verejnosti (napr. organizácia poskytujúca sociálne služby pre každého, kto to potrebuje; nemocnica, divadlo, poradenská nezisková organizácia a pod.).

Nezisková organizácia je právnická osoba nezriadená za účelom podnikania a zriadená na základe súkromného práva. Mimovládne neziskové organizácie sa vyznačujú piatimi charakteristikami: formálna štruktúra, nezávislosť od štátu, samosprávnosť, dobrovoľnícky charakter a neziskovosť.

V závislosti od zriaďovateľa rozlišujeme neziskové organizácie na vládne (verejné) tzn. buď štátne alebo samosprávne (nemocnice, školy apod.) a mimovládne (občianske združenia, nadácie, neivestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecneprospešné služby, združenia právnických osôb, organizácie s medzinárodným prvkom).

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno prospešné služby

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa v celom rozsahu použiť na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Neziskové organizácie upravuje zákon č. 35/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Nadácia je právnická osoba nezriadená za účelom podnikania, účelové združenie majetku na podporu verejnoprospešného účelu.

Na Slovensku postavenie, právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov upravuje Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov z 18. decembra 2001, ktorý nadobudol účinnosť od 1. marca 2002.

Neinvestičný fond je právnická osoba nezriadená za účelom podnikania. Je to nezisková organizácia, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na financovanie všeobecne prospešného účelu alebo humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov upravuje Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z.z.

Občianske združenia zakladajú občania s cieľom realizovania spoločných záujmov (verejnoprospešných alebo vzájomnej prospešnosti). Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich.

Občianske združenia upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zmenený a doplnený zákonmi š. 300/1990 Zb., č. 513/1991 Zb. a č. 62/1993 Z.z.). Tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov v politických stranách a hnutiach; zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach.

Zmluva o výkone dobrovoľníckej služby

bude zmluvou, na základe ktorej dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku službu. Bude uzatváraná medzi vysielajúcou organizáciou, ktorá ho vybrala, eviduje, pripravuje na výkon dobrovoľníckej služby, prípadne v prospech ktorej priamo vykonáva dobrovoľnícku službu.

Okrem všeobecných identifikačných údajov a údajov, ktoré sú obligatórnou súčasťou pracovných zmlúv musí zmluva o výkone dlhodobej dobrovoľníckej služby obsahovať aj ustanovenia o

  • náhradách nákladov spojených s činnosťou dobrovoľníka, vrátane práv a povinností vysielajúcej a prijímajúcej organizácie,
  • dôvodoch, pre ktoré je možné výkon dobrovoľníckej služby predčasne ukončiť,
  • záväzku právnickej osoby platiť za dobrovoľníka dôchodkové a zdravotné poistenie stanovené z minimálneho vymeriavacieho základu, ak bude dlhodobá dobrovoľnícka služba vykonávaná aspoň v rozsahu prekračujúcom v priemere 20 hodín v kalendárnom týždni.

 

Dohoda o dobrovoľníckej činnosti

uzatvára sa formou ústnou, či písomnou pri krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a pomáha oboch stranám poznať svoje práva i povinnosti. Je tiež podkladom pre uznanie a využitie asignačnej dane.