Service learning

  • Service learning

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

  • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
  • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
  • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

Medzinárodne uznávaná vyučovacia stratégia service learning sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Prepája klasické vyučovanie, ktoré poznáme z našich škôl, priamo s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

Tréningy Service learning realizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. V priebehu roka otvára či už online tréningy alebo osobné na rôznych miestach Slovenska, zároveň však poskytuje realizáciu svojich tréningových programov na objednávku. Platforma takouto formou poskytne tréningy prispôsobené potrebám konkrétnych účastníkov a záujemcov s flexibilnou realizáciou kdekoľvek na Slovensku, zároveň v uzavretej skupine. 

screenshot-2021-02-22-at-20-55-12-original